Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

การประชุมเรื่องการจัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ อุโบสถ ชั้น 1 วัดธรรมมงคล 13/09/60

การประชุมเรื่องการจัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ อุโบสถ ชั้น 1 วัดธรรมมงคล 13/09/60

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 18.30 น. ทางวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ได้มีการประชุมเรื่องการจัดงานกฐินสามัคคีประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพิธีกฐินสามัคคี ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ อุโบสถ ชั้น 1 วัดธรรมมงคล เถาบุญนนท์วิหาร

ฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล พระครูสมุห์พรมมา ธมฺมวโร พระปลัดเสริมพร ธัมมวโร รองเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม พระอาจาย์โสพิษ ธมฺมสุนฺทโร พระอาจารย์พงศ์ศักดิ์ ญาณวังโส พร้อมทั้งฝ่ายฆราวาส ได้แก่ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ กรรมการคุณวัฒน์ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ อาจารย์นิภาพร บัวทอง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทั่วไป อาจารย์ปรีดา นันต์ธนะ กรรมการบริหารหลักสูตรทั่วไป อาจารย์ณัฐวิชช์ อัศวชาติชาญชัย กรรมการบริหารหลักสูตรทั่วไป รวมทั้งทีมงานอาสาสมัครฝ่ายต่าง ๆ มาพร้อมกัน ณ อุโบสถชั้น 1 วัดธรรมมงคล เพื่อประชุมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

โดยพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม เมตตามาเป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งนำสวดบูชาพระรัตนตรัย การประชุมในครั้งนี้ ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นแผนกต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมทั้งสถานที่ สิ่งต่าง ๆ ที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สาธุชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญ และยังมีการกล่าวถึงปัญหาในปีที่แล้วเพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาให้พร้อมสำหรับพิธีในปีนี้

ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านมาร่วมกันทำบุญในพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดธรรมมงคล เถาบุญญานนท์วิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560