Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 41 (เอกจัตตาฬิสโม) มหาโชติปัญญา (ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่) ณ วัดธรรมมงคล 26/11/60

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 41 (เอกจัตตาฬิสโม) มหาโชติปัญญา (ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่) ณ วัดธรรมมงคล 26/11/60

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 41  (เอกจัตตาฬิสโม) มหาโชติปัญญา (ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่) สถาบันพลังจิตตานุภาพ 29 สาขา จำนวน 1,385 คน ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101

 

เวลา 7.00 น. นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 41 ได้เริ่มทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อร่วมงาน เวลา 9.00 น. อาจารย์ธนิก คันธโชติ กล่าวต้อนรับนักศึกษาและนำนักศึกษาแยกย้ายกันเป็นกลุ่ม เพื่อเยี่ยมชมสักการะเก้ามหามงคลบริเวณวัดธรรมมงคล ได้แก่ พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (หลวงพ่อหยก), พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (เจ้าเเม่กวนอิมหยก), พระพุทธสุพิโนภาสศาสดา(หลวงพ่อใหญ่), พระอัฏฐาฬส, พระอโศกพยา(หลวงพ่อพันปี), พระพุทธรูป ภ.ป.ร. (หลวงพ่อองค์ดำ), พระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และพระเมตตาพระพุทธเจ้า 

 

เวลา 10.30 น.พระอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ญาณวฺงโส ได้เมตตาเป็นประธานนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย ให้โอวาท นำสวดอิติปิโส 3 จบ และนั่งสมาธิ 5 นาที โดยมีอาจารย์สุรชัย บัวเมือง นำกล่าวมอบตัวเป็นศิษย์ จากนั้นนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 41 ได้ร่วมกันถวายผ้าป่ากิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 

 

ต่อมาอาจารย์จุฑามาศ แซ่ตั้ง ได้แนะนำโครงการต่าง ๆ ของพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร อาทิเช่น โครงการบัตรสีชมพู โครงการประทีปเด็กไทย  

 

สุดท้าย นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 41(เอกจัตตาฬิสโม) มหาโชติปัญญา (ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่) ร้องเพลงอรุณทอแสงและเพลงไชน์นิ่งซันร่วมกัน เป็นอันจบงานกิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่2 ซึ่งในวันนี้นักศึกษาได้ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ในวัดธรรมมงคลด้วยความตั้งใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และยังได้รู้จักกับเพื่อนครูสมาธิรุ่นเดียวกันทั้งสาขาเดียวกันและต่างสาขา ทำให้เกิดความสามัคคีเป็นเอกภาพกันมากขึ้น