Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

คณะทำงานโครงการประทีปเด็กไทย ลงสำรวจพื้นที่ สร้างศูนย์เด็กฯ

คณะทำงานโครงการประทีปเด็กไทย ลงสำรวจพื้นที่ สร้างศูนย์เด็กฯ

โครงการประทีปเด็กไทยเริ่มดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 และเป็นทางการใน พ.ศ. 2520 เป็นต้นจนถึงปัจจุบัน ด้วยเจตนาที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ท่านได้เห็นความสำคัญของเด็กที่ควรจะต้องมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพราะท่านฯให้ความเห็นว่าการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง และเท่าเทียมนานาประเทศ จะต้องสร้างคุณภาพของประชากรตั่งแต่วัยแรกเริ่มของชีวิตที่อยู่ในครรภ์มารดา จนถึงวัย 6 ปี

1. พัฒนาการทางร่างกาย
- สังเกตุการเจริญเติบโตของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี และถ้าพบปัญหาของเด็กซึ่งผิดปกติก็ควรจะหาทางแก้ไขแต่ต้นมือ
- ให้อาหารเด็กที่มีคุณค่าทางโภชนาการถูกส่วนและเหมาะสมกับวัย
- ฝึกให้เด็กดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ตา ฟัน ฯลฯ และฝึกการใช้กล้ามเนื้อให้แข็งแรง
- ป้องกันอุบัติเหตุและโรคบางอย่างให้กับเด็กโดยการพาไปรับการฉีดวัคซีนคุ้มกันโรค ปลูกฝีตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด

2. พัฒนาทางอารมณ์ สังคม และจิตใจ
- อุ้มชู และหยอกล้อด้วยความรัก ช่วยให้เด็กอุ่นใจและเติบโตเป็นผู้ที่มีความรักและเมตตา
- พูดคุย เล่านิทาน ร้องเพลงเห่กล่อมให้เด็กฟัง
- ฝึกมารยาทในสังคมให้เด็ก เช่นทักทายผู้อื่น แบ่งของเล่นของใช้ให้ผู้อื่น

3. พัฒนาการทางสติปัญญา
- จัดหาของเล่น สื่อ และกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมทักษะในการคิด การจำ และการแก้ไขปัญหาให้กับเด็ก

ในวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา อาจารย์นิภาพร บัวทอง กรรมการโครงการ ได้นำคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจ พิจารณาสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๓๕ แห่ง โดยใช้เวลาทั้งสิ้น ๒ วัน ซึ่งวันแรกเดินทางสำรวจพื้นที่ได้ทั้งสิ้น 18 แห่ง และสำรวจวันที่สองเดินทางสำรวจพื้นที่ได้ทั้งสิ้น 17 แห่ง
รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มี ท่านณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติต้อนรับคณะโครงการประทีปเด็กไทย ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๘๒ โรงเรียนเจริญวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งได้ประชุมร่วมกันกับโรงเรียน, อบต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบระเบียบ นโยบายของโครงการ

และต้องขอขอบคุณ อ.ดร.เพชรอุบล กาญจนพิมล และคณะอาจารย์, พี่เลี้ยง ของสาขา ๘๒ โรงเรียนเจริญวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ร่วมลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการทำงานครั้งนี้ ทำให้กิจกรรมงาน โครงการของพระอาจารย์หลวงพ่อ สำเร็จลุล่วงด้วยดี