Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 42 (ทเวจัตตาฬีสโม) คุณญาณ (ความรู้ที่ให้คุณประโยชน์) ณ วัดธรรมมงคล 08/04/61

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 42 (ทเวจัตตาฬีสโม) คุณญาณ (ความรู้ที่ให้คุณประโยชน์) ณ วัดธรรมมงคล 08/04/61

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ วัดธรรมมงคล มีการจัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 42 (ทเวจัตตาฬีสโม) คุณญาณ (ความรู้ที่ให้คุณประโยชน์) ณ อุโบสถชั้น 1 วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 980 คน รวมทั้งได้มีการถ่ายทอดสดไปทุกสาขาทั่วประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 215 สาขา จำนวนกว่า 9,000 คน 

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาครูสมาธิได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมสร้างความรู้จักคุ้นเคยกัน ระหว่างสาขาต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาและเป็นเอกภาพ
งานกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.00 น. เริ่มต้นด้วยการเดินทัวร์ 9 มหามงคล หลังจากนั้น นักศึกษากลับเข้ามาพร้อมกัน ณ อุโบสถ ชั้น 1 เพื่อรับชมวีดีทัศน์การบรรยาย 9 มหามงคลของวัดธรรมมงคล เป็นเวลาประมาณ 15 นาทีได้แก่
มงคลที่ 1 พระบรมสารีริกธาตุ
มงคลที่ 2 พระพุทธรูป ภ.ป.ร. (หลวงพ่อองค์ดำ)
มงคลที่ 3 พระอโศกพยา (หลวงพ่อพันปี)
มงคลที่ 4 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
มงคลที่ 5 พระอัฎฐาฬส
มงคลที่ 6 พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (หลวงพ่อหยก)
มงคลที่ 7 พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม)
มงคลที่ 8 พระเมตตาพุทธเจ้า (หลวงพ่อเมตตา)
มงคลที่ 9 พระพุทธสุพิโนภาสศาสดา (หลวงพ่อใหญ่)

จากนั้นพระอาจารย์ภควันต์ ธมฺมปยุตฺโต ได้เมตตาเป็นประธานกล่าวบูชาพระรัตนตรัย ลำดับถัดมาอาจารย์ธนิก คันธโชติ กรรมการบริหารหลักสูตรทั่วไป กล่าวรายงาน พระอาจารย์ภควันต์ ธมฺมปยุตฺโต เมตตาให้โอวาทแก่นักศึกษา ต่อมาอาจารย์สุรชัย บัวเมือง ดำเนินพิธีการกล่าวมอบตัวเป็นศิษย์ของครูสมาธิรุ่นที่ 42 มีการสวดถวายพรพระ หรืออิติปิโส 3 จบ และนั่งสมาธิ 5 นาที ถวายผ้าป่ายอดเงินรวม 51,148 บาท จากนั้นคณะทำงานได้แนะนำโครงการต่าง ๆ ของพระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) อาทิ โครงการบัตรสีชมพูและโครงการประทีปเด็กไทย ท้ายนี้ได้ปิดงานกิจกรรมสัมพันธ์ด้วยการร้องเพลงอรุณทอแสง และเพลงไชน์นิ่งซัน (Shining Sun) ร่วมกันอย่างอบอุ่น