Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีฉลองเปรียญธรรม ประจําปี 2561 สํานักเรียนวัดธรรมมงคล - วัดศรีรัตนธรรมาราม แผนกธรรม – บาลี 24/06/61

พิธีฉลองเปรียญธรรม ประจําปี 2561 สํานักเรียนวัดธรรมมงคล - วัดศรีรัตนธรรมาราม แผนกธรรม – บาลี 24/06/61

วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. พระธรรมมงคลญาณ วิ. (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลและรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมมาราม เมตตาเป็นประธานในพิธีฉลองเปรียญธรรม

ต่อมา พระมหากานต์ กนฺตสีโล เปรียญธรรม 4 ประโยค ตัวแทนผู้สอบได้เปรียญธรรม เข้าถวายพานสักการะแด่พระธรรมมงคลญาณ วิ. (วิริยังค์ สิรินฺธโร)

พระมหาธนัย อาภายุโต เปรียญธรรม 6 ประโยค แผนกบาลี วัดธรรมมงคล-วัดศรีรัตนธรรมาราม กล่าวถวายรายงาน

พระมหาธนัย อาภายุโต เปรียญธรรม 6 ประโยค แผนกบาลี วัดธรรมมงคล-วัดศรีรัตนธรรมารามเบิกผู้สอบได้เปรียญธรรม จำนวน 15 รูป มีรายนาม ดังนี้

1.พระมหาวุฒิพล         ธมฺมาวุโธ           ป.ธ.4

2. พระมหากานต์         กนฺตสีโล            ป.ธ.4

3. พระมหาสมโชค       อุฬารจิตฺโต         ป.ธ.3

4. พระมหาธีรพัฒน์       กิตฺติปญฺโญ         ป.ธ.3

5. พระมหาสุวัฒน์         อสงฺขตญาโณ      ป.ธ.3

6. พระมหาณรงค์ฤทธิ์    ฐิตธมฺโม            ป.ธ.3

7. พระมหาศรนรินทร์     ฐานฺวีโร             ป.ธ.3

8. พระมหาสันต์           ธีรปญฺโญ           ป.ธ.3

9. พระมหาธนพร          ขนฺติโก              ป.ธ.3

10. พระมหาอธิวัฒน์      ฐานธมฺโม           ป.ธ.3

11. สามเณรอภินันท์      วงศ์ใส               ป.ธ.3

12. พระกิตติพงศ์          สุกิตฺติโก            ป.ธ.1-2

13. พระวิสุทธิ์              นนฺทสาโร           ป.ธ.1-2

14. สามเณรรุ่งโรจน์       อาจหาร             ป.ธ.1-2

15. สามเณรเจตจุติ        พรมเลิศ             ป.ธ.1-2

จากนั้น พระธรรมมงคลญาณ วิ. (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา มีใจความดังนี้

สวัสดี ขออนุโมทนา คณะนักศึกษาที่ตั้งอกตั้งใจ พยายามศึกษาจนกระทั่งสำเร็จเป็นมหาขึ้นมาได้ การที่จะดำเนินงานให้สำเร็จขึ้นมา ก็ต้องอาศัยความพยายามของผู้ที่เรียน ของผู้ที่สอน แล้วก็สิ่งแวดล้อม มิฉะนั้นแล้วก็จะเกิดเป็นมหาขึ้นมาไม่ได้ แต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาได้แล้ว เราก็ควรที่จะได้พิจารณาสานต่อเพื่อจะได้มีพระเปรียญธรรมเยอะขึ้น เพราะว่าการที่สอบพระเปรียญธรรมได้นั้น ถือว่าเป็นนักปราชญ์ ถือว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาด ถ้าไม่ฉลาดแล้วก็คงไม่สามารถจะเรียนแล้วสอบได้ เพราะฉะนั้นเราใช้ความฉลาดนั้นให้มาเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา เพราะว่าผู้ที่จะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ที่เป็นนักปราชญ์นั้นต้องมีความรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาพอสมควร เพราะว่าในภาษาบาลีทั้งหมดเท่าที่เรียนมานั้นก็ล้วนแต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงถึง ศีล สมาธิ ปัญญา เท่าที่คาถารจนาจารย์ต่าง ๆ ท่านรจนาเอาไว้ว่า เมื่อได้ศึกษาก็จะเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้น เมื่อเกิดความเฉลียวฉลาดก็จะต้องตีวงกว้างออกไป ไม่ใช่เพียงแต่ที่วัดธรรมมงคลเท่านั้น แต่จะต้องตีวงกว้างออกไปจนกระทั่งทั่วโลก อันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เมื่อคนทั้งหลายพากันรู้เรื่องพระพุทธศาสนามากขึ้น เขาก็จะรู้เนื้อหา เนื้อหาของพวกคำสั่งสอน เนื้อหาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญานั้นก็จะเด่นขึ้น เด่นขึ้นตลอดเวลา แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนที่ยังพากันหลงงมงายในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาแล้วก็นำเอามาใช้ ซึ่งเป็นการผิดหนทาง แต่ว่าถ้ารู้ซะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่พระพุทธศาสนา เราก็ละเว้นไม่ทำ ก็เป็นอันว่าเราได้เป็นผู้หนึ่งที่ได้ช่วยรักษาความถูกต้องของพระพุทธศาสนาให้แก่บรรดาลูกหลานต่อไป ผู้ที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปก็คือลูกหลานของพวกเรา เมื่อเรามีบุคคลผู้ที่มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็จะทำให้พระพุทธศาสนาอยู่ยงคงกระพัน หรือเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ปวงชนเป็นอันมาก เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้ทุ่มเทเพื่อการศึกษาให้มีความเจริญให้มากยิ่งขึ้นไปกว่านี้ เมื่อการศึกษาเจริญขึ้นไปกว่านี้แล้ว การที่มีความรู้กว้างขวางในพระพุทธศาสนาย่อมเป็นประโยชน์ ฉะนั้นจึงขออวยพรให้แก่คณะนักศึกษาที่สนใจเรียนจนกระทั่งสำเร็จขึ้นมา และก็ขอให้กำลังใจแก่บุคคลผู้จะเรียนกันต่อไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านที่จะตั้งใจจะเรียนภาษาบาลีกันต่อไป ก็ขอให้มีความเจริญ ให้มีความสุขความเจริญ สามารถพัฒนาตัวเอง และบุคคลผู้อื่นได้ ก็เท่ากันกับว่าเราได้ช่วยกันประกาศพระพุทธศาสนาไปในตัว ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลาย สวัสดี

 

จากนั้น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองเปรียญธรรม

1. พระธรรมสิทธิเวที     ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 กรรมการและเลขานุการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสําหรับพระภิกษุ เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร

2. พระธรรมปาโมกข์    เจ้าคณะเขตดุสิต (ธ) เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม

3. พระราชธรรมโมลี     เจ้าคณะแขวงประเวศ (ธ) เจ้าอาวาสวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม

4. พระวิบูลธรรมภาณ    เจ้าอาวาสวัดสัมมาชัญญาวาส

5. พระปริยัติสารเวที     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามวรวิหาร

6. พระเมธีธรรมสาร      เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม

7. พระประชาธรรมนาต  เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ-แปลงยาว (ธ) เจ้าอาวาสวัดสมานธรรมาราม

8. พระศรีมุนีวงศ์         หัวหน้าฝ่ายวิชาการสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง

9. พระมหาสามเรือน     ปุญฺเญสโก เจ้าคณะตําบลจังหวัดสมุทรปราการ (ธ) เจ้าอาวาสวัดอโศการาม

คณะเจ้าภาพ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี