Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีมอบทุนอุปถัมภ์และทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร วัดธรรมมงคล 25/06/61

พิธีมอบทุนอุปถัมภ์และทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร วัดธรรมมงคล 25/06/61

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. พระธรรมมงคลญาณ วิ. (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลและรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมมาราม เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ อุโบสถชั้น 2 วัดธรรมมงคล

โดยมีพระปลัดเสริมพร ธมมฺวโร ผู้อำนวยการ สำนักงานธรรมบริการ วัดธรรมมงคล กล่าวรายงาน ต่อมาพระธรรมมงคลญาณ เมตตามอบใบตราตั้ง "พระครูสังฆรักษ์" ให้แก่ พระอ่อนสี ธมฺมโชโต 

ต่อมา พระธรรมมงคลญาณ วิ. (วิริยังค์ สิรินธโร) เมตตามอบทุนงบประมาณการก่อสร้างต่างๆ ดังนี้

1. มอบทุนการก่อสร้างศาลาการเปรียญ ให้แก่ วัดป่าวิสุทธิธรรม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 

 

2. มอบทุนการก่อสร้างกุฏิหลวงปู่มั่นจำลองและอาคารรับรอง ให้แก่ วัดบ้านห้วยแคน อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 

 

3. มอบทุนการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ให้แก่ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

 

4. สมทบทุนศูนย์ส่องกล้อง อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ให้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร 

 

มอบทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุและสามเณรในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี รวมทั้งหมด 43 รูป ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท จำนวน 4 รูป  ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. พระทำนุ จิตฺตวโร

2. พระธีรยุทธ จิตฺตธีโร

3. พระจักรกฤษ โอภาโส

4. พระอภิสิทธิ์ กมฺมาภิรโต

 

ระดับปริญญาตรี จำนวน 39 รูป  ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. พระสภาพร ติสฺสวโร

2. พระเจดีย์ กุสลธมฺโม

3. พระพรเทพ ฐิตสุโภ

4. พระอุดม อภิญญาโณ

5. พระสมรถ คุณญาโณ

6. พระจักรพงษ์ ปุญญฺวังโส

7. พระธันวา ฐิตเสฏโฐ

8. พระทรงพล กิตติพโล

9. พระอมรเทพ อมโร

10. พระสุริยา จิรสนฺโต

11. พระสยุมภู ชาติภูมิโย

12. พระสุขชนะ สุขมโน

13. พระคุณานนท์ อภินนฺโท

14. พระขวัญชัย ชยฺยโก

15. พระจตุพล ธมฺมรโต

16. พระวรัญญู สารญาโณ

17. พระธนารักษ์ กุสลธโร

18. พระอัตพล อุปสโม

19. พระณัฐพงษ์ สิริวังโส

20. พระคุณัชญ์ สุขปุญฺโญ

21. สามเณรวัชรพร ไตรนิคม

22. สามเณรภานุพงศ์ สุกรรณ์

23. สามเณรเจริญพร โรปรัมย์

24. สามเณรจักริน อุปทุม

25. สามเณรคงประพันธ์ แหมไธสง

26. สามเณรชานนท์ คนกล้า

27. สามเณรวสุธร เลิศบุรุษ

28. สามเณรจักรพรรดิ ยิ่งยืน

29. สามเณรณัฐพงษ์ พลเยี่ยม

30. สามเณรเชษฐา บัวผัน

31. สามเณรธวัชชัย วุฒิสาร

32. สามเณรวุฒิพงษ์ โนตัน

33. สามเณรวัชรพงษ์ อินพวง

34. สามเณรเกริกพล โนนคำ

35. สามเณรอนุพันธ์ ขุนทอง

36. สามเณรนครชัย ก่ำคำ

37. สามเณรสุขสันต์ จำเริญ

38. สามเณรยุทธนา มังศรี

39. สามเณรนฤพนธ์ ขันธะวิชัย

มอบทุนเรียงความแก่ สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล

 

มอบทุนการศึกษาแก่ โรงเรียนอนุบาลธรรมศาลา

 

มอบทุนการศึกษาแก่ โรงเรียนวัดธรรมมงคล หลวงพ่อวิริยังค์ อุปถัมภ์

 

 

จากนั้น พระธรรมมงคลญาณ วิ. (วิริยังค์ สิรินธโร) กล่าวสัมโมทนียกถา

 

ท้ายนี้ คณะเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และพระสงฆ์สวดอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี