Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) 09/09/61

พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) 09/09/61

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561 นักศึกษาหลักสูตรปุริสาสมาธิ สมาธิเข้ม รุ่นที่ 22 รุ่นที่ 23 และรุ่นที่ 24 ได้เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคล เถาบุญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 ซึ่งได้ถ่ายทอดสดไปยังสาขาต่าง ๆ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพทั่วประเทศ
เวลาประมาณ 11.00 น. นักศึกษาทยอยมาลงทะเบียนพร้อมกันที่อุโบสถ ชั้น 1 ต่อมาเวลา 13.00 น. พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธี และจุดธูปเทียน พร้อมนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
จากนั้นพิธีปัจฉิมนิเทศจึงได้เริ่มตามลำดับดังนี้
อาจารย์วิยะดา แย้มสรวล ที่ปรึกษาหลักสูตรปุริสาสมาธิ กล่าวถวายรายงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปุริสาสมาธิ รุ่นที่ 23
ตัวแทนนักศึกษา รุ่นที่ 23 กล่าวแสดงความรู้สึกหลังจากจบหลักสูตรฯ
ต่อมาอาจารยธนิก คันธโชติ กรรมการบริหารหลักสูตรทั่วไป ผู้ช่วยผู้ดูแล (ภาคจันทร์-ศุกร์) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล แนะนำการสอบภาคสนามมินิธุงดค์ ซึ่งครั้งต่อไปจะเป็นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
อาจารย์มาลัย บุนนาค นำกล่าวขอขมาพระรัตนตรัย
อาจารย์กนิษฐา แย้มสรวล นำกล่าวขอขมาพระอาจารย์
อาจารย์พัชราภา มฤคทัต นำกล่าวขอขมาเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรม
จากนั้นนักศึกษาที่จบหลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) รุ่นที่ 22 เข้ารับใบประกาศนียบัตร
ต่อมาได้เริ่มพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) รุ่นที่ 24 โดยพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้นมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้
อาจารย์วิยะดา แย้มสรวล ที่ปรึกษาหลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) กล่าวถวายรายงานปฐมนิเทศ นักศึกษาปุริสาสมาธิ รุ่นที่ 24
อาจารย์ศิริพร โชตนการสถิต นำกล่าวมอบตัวเป็นศิษย์
ตัวแทนนักศึกษานำพานธูปเทียนแพถวายมอบตัวเป็นศิษย์
อาจารย์พิมพ์รภัส พสุพรชวิน นำกล่าวคำสัตย์สัตย์ปฏิญาณตน
อาจารย์นิภาพร บัวทอง กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ประธานกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรทั่วไป ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวต้อนรับนักศึกษาปุริสาสมาธิ รุ่นที่ 24
พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เมตตากล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาปุริสาสมาธิทั้งรุ่น 22 รุ่นที่ 23 และรุ่นที่ 24
ก่อนจบพิธีนักศึกษาได้ร้องเพลงอรุณทอแสงร่วมกัน
ทั้งนี้ หลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรครูสมาธิเท่านั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรครูสมาธิไปแล้วได้มาปฏิบัติสมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อความสามัคคี เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสนทนาและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิกับกัลยาณมิตร และเพื่อเป็นการสะสมอริยทรัพย์ให้แก่ตนเอง