Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

การประชุมเรื่องการจัดเตรียมงานกฐิน ประจำปี 2561 ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล 09/10/61

การประชุมเรื่องการจัดเตรียมงานกฐิน ประจำปี 2561 ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล 09/10/61

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. ทางวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ได้จัดให้มีการประชุมเรื่องการจัดเตรียมงานกฐิน ประจำปี 2561 เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการดำเนินการในแต่ละภาคส่วนให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งงานกฐิน ประจำปี 2561 นี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล พระครูสมุห์พรมมา ธมฺมวโร พระปลัดเสริมพร ธัมมวโร รองเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม พระอาจาย์โสพิษ ธมฺมสุนฺทโร พระอาจารย์พงศ์ศักดิ์ ญาณวังโส พร้อมทั้งฝ่ายฆราวาส ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์ ตัวแทนบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาจารย์นิภาพร บัวทอง กรรมการมูลนิธิฯ กรรมการบริหารสถาบันพลังจิตตานุภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประธานกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรทั่วไป อาจารย์ปรีดา นันต์ธนะ กรรมการบริหารหลักสูตรทั่วไป อาจารย์ณัฐวิชช์ อัศวชาติชาญชัย กรรมการบริหารหลักสูตรทั่วไป รวมทั้งทีมงานอาสาสมัครฝ่ายต่าง ๆ มาพร้อมกัน ณ อาคารบุญญาวาส เพื่อประชุมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

โดยพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม เมตตามาเป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งนำสวดบูชาพระรัตนตรัย การประชุมในครั้งนี้ ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นแผนกต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมทั้งสถานที่และสิ่งต่าง ๆ ที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สาธุชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญ และยังมีการกล่าวถึงปัญหาในปีที่แล้วเพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาให้พร้อมสำหรับพิธีในปีนี้

ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านมาร่วมกันทำบุญใน “พิธีสมโภชผ้าไตรกฐินพระราชทาน” ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งปัจจัยจากพิธีในครั้งนี้จะนำมาสมทบเพื่อนบูรณะศาลา พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (ศาลาพระหยก) ที่ชำรุด ให้สง่างามในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป