Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

บรรยากาศการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนหัวข้อแรกของหลักสูตรครูสมาธิ (เล่มที่ 3) รุ่นที่43 (เตจัตตาฬีสโม) สุทธิญาณ (ญาณที่บริสุทธิ์) 08/11/2561

บรรยากาศการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนหัวข้อแรกของหลักสูตรครูสมาธิ (เล่มที่ 3) รุ่นที่43 (เตจัตตาฬีสโม) สุทธิญาณ (ญาณที่บริสุทธิ์) 08/11/2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. เป็นวันเริ่มเรียนหัวข้อแรกในหลักสูตรครูสมาธิ (เล่มที่ 3) ของนักศึกษาภาคจันทร์-ศุกร์ โดยมีการถ่ายทอดสดไปยังสถาบันพลังจิตตานุภาพทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมกัน โดยพระอาจารย์ชาญชัย สุธมฺโม ได้เมตตามาเป็นผู้สอนบรรยายในหัวข้อเรื่อง“สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา” หลังจากนั้นได้นำนักศึกษาปฏิบัติเดินจงกรม-นั่งสมาธิ