Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

รายชื่อพระเถระ เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอายุวัฒนมงคล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ วิ. 05/01/62

รายชื่อพระเถระ เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอายุวัฒนมงคล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ วิ. 05/01/62

รายชื่อพระเถระ เจริญพระพุทธมนต์ ณ อุโบสถ ชั้น 1
งานฉลองอายุวัฒนมงคล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ วิ. ปี 2562 

แถวหน้าสุด พรรษา 75 -54

1. พระธรรมโสภณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จ.นครราชสีมา พรรษา 75
2. พระครูสีลาภิรัต วัดธุดงคนิมิต จ.กาญจนบุรี พรรษา 71
3. พระราชวรคุณ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ พรรษา 69
4. พระครูสังวรญาณโสภณ วัดถ้ำปากเปียง จ.เชียงใหม่ พรรษา 67
5. หลวงพ่อแปลง สุนฺทโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร พรรษา 67
6. หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม วัดป่าสีห์พนม จ.สกลนคร พรรษา 67
7. พระครูปภัสสราธิคุณ วัดผ่องพลอยวิริยาราม กรุงเทพฯ พรรษา 65
8. พระครูอุดมภาวนาจารย์ วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา พรรษา 65
9. พระเทพมงคลญาณ วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ พรรษา 64
10. พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร กรุงเทพฯ พรรษา 64
11. -
12. พระครูประสาทสาสนกิจ วัดอาคเนย์ จ.ขอนแก่น พรรษา 63
13. พระครูกมลาสยคุณ วัดป่าเครือวัลย์ จ.กาฬสินธุ์ พรรษา 62
14. พระครูกันตสีลคุณ วัดสันติวนาราม จ.พังงา พรรษา 62
15. พระธรรมฐิติญาณ วัดบึงพระลานชัย จ.ร้อยเอ็ด พรรษา 62
16. พระครูวีรธรรมคุณ วัดป่าวีรธรรม จ.สกลนคร พรรษา 62
17. พระครูจันทปัญญาคุณ วัดขันธเสมาราม จ.อุดรธานี พรรษา 62
18. พระเทพวราลังการ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ พรรษา 61
19. หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ พรรษา 60
20. พระครูญาณวรวิสุทธิ์ วัดสันติการาม จ.ขอนแก่น พรรษา 60
21. พระสิริวรคุณ วัดเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ พรรษา 59
22. หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) จ.ร้อยเอ็ด พรรษา 59
23. หลวงพ่อประสิทธิ์ ฉนฺทาคโม วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่ พรรษา 58
24. หลวงพ่อทองคำ กาญจนวณฺโณ วัดถ้ำบูชา จ.บึงกาฬ พรรษา 58
25. หลวงพ่อกันทา กนฺตธมฺโม วัดอรัญญิกาวาส จ.สกลนคร
26. หลวงปู่ก้าน จิตฺตธมฺโม วัดถ้ำเป็ด จ.สกลนคร พรรษา 58
27. พระครูโสภณสมณกิจ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ จ.อุดรธานี พรรษา 58
28. พระครูปลัดสัมพิพัฒน์เมธาจารย์ วัดพระยายัง กรุงเทพฯ พรรษา 64
29. หลวงปู่ศรี สิริธโร วัดป่าโนนทองอินทร์ จ.อุดรธานี พรรษา 58
30. พระครูวินัยธร สวัส ญาณพโล วัดสีสัสคนารถ ประเทศฝรั่งเศส พรรษา 57
31. หลวงพ่อดาด สิริปุญโญ วัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) จ.เลย พรรษา 56
32. พระครูอุดมญาณโสภณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร พรรษา 56
33. พระเทพวัชราภรณ์ วัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร พรรษา 55
34. หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรธัมโม วัดเขาปรางค์ จ.ลพบุรี พรรษา 55
35. หลวงปู่อุทัย ธมฺมวโร วัดภู่ย่าอู่ จ.อุดรธานี พรรษา 55
36. พระเทพเจติยาจารย์ วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ พรรษา 54