Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรง พระธรรมมงคลญาณ วิ. 07/01/62

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรง พระธรรมมงคลญาณ วิ. 07/01/62

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานน้ำสรง ผ้าไตรจีวร แจกันดอกไม้ ในการบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 กทม.

เวลาประมาณ 10.00 น. ได้ทำการเริ่มพิธี นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานในพิธี ถวายพัดรองแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง 10 รูป จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

จากนั้นพิธีกรกล่าวเชิญ  นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานในพิธี ทำการถวายน้ำสรง ผ้าไตรจีวร แจกันดอกไม้พระราชทาน เข้าถวายแด่พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

เจ้าหน้าที่อัญเชิญ น้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรจีวร และแจกันดอกไม้พระราชทาน จากเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นผู้เชิญน้ำสรง ผ้าไตรจีวร แจกันดอกไม้พระราชทาน ส่งต่อให้ท่านประธานในพิธี นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ น้อมถวายแด่ พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) โดยระหว่างนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั้ง 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา มีรายนามพระสงฆ์ดังนี้

1. พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานในการเจริญน้ำพระพุทธมนต์

2. พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

3. พระธรรมสิทธิเวที วัดสังเวชวิศยาราม

4. พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

5. พระธรรมธัชมุนี วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

6. พระธรรมปาโมกข์ วัดราชผาติการามวรวิหาร

7. พระเทพปัญญามุนี วัดอาวุธวิกสิตารามวรวิหาร

8. พระเทพสังวรญาณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

9. พระราชสารสุธี วัดตรีทศเทพวรวิหาร

10. พระวิบูลธรรมวิเทศ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม

เจ้าหน้าที่เทียบผ้าไตรจีวรแด่ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั้ง10รูป ประธานในพิธีถวายผ้าไตรจีวร

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  อนุโมทนาและถวายอดิเรก

พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มอบของที่ระลึก ให้แก่พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ ข้าราชการในพระองค์ เป็นพระพุทธรูปหยกเขียวจำลองพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย และชุดของที่ระลึก

ทั้งนี้ พระพุทธรูปหยกสีเขียวนี้ เป็นหยกชิ้นเดียวกันกับหยกแคนาดาที่ใช้ในการแกะพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย

หลังจากนั้น พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานในพิธี นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ในเวลาประมาณ 10.30 น. เริ่มพิธีการเจริญพระพุทธมนต์

เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดเจริญน้ำพระพุทธมนต์

จากนั้น นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นประธานจุดเทียนเจริญน้ำพระพุทธมนต์ ประเคนแด่ พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ นำสวดในพิธี

เสร็จการเจริญน้ำพระพุทธมนต์ พิธีกร อ่านบทร้อยกรองสดุดี พระธรรมมงคลญาณ วิ.

น้อมธรรมะมงคลกุศลสมัย                  น้อมถวายแรงใจในดิถี

อายุวัฒนมงคล เก้าสิบเก้าปี                สง่าศรีพระธรรมมงคลญาณ

นามหลวงพ่อวิริยังค์ดังทุกถิ่น               สาธุชนต่างได้ยินนามเรียกขาน

กราบบูชาฐานะครูอาจารย์                   พร้อมสืบสานสมาธิภาวนา

ศิษยานุศิษย์น้อมจิตแล้ว                     สวดลักขีใจผ่องแผ้วกันถ้วนหน้า

น้อมกายใจมากราบมุทิตา                    ธรรมรักษาให้หลวงพ่อแข็งแรงเทอญ

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคณะแขกผู้มีเกียรติเป็นตัวแทน ถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั้ง 10 รูป

คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร และเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล เป็นอันเสร็จพิธี