Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ภาพบรรยากาศงาน "ธรรมมงคลวัฒนานุกาล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ" ณ ไบเทค บางนา 07/01/62

ภาพบรรยากาศงาน "ธรรมมงคลวัฒนานุกาล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ" ณ ไบเทค บางนา 07/01/62

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลาประมาณ 14.50 น. พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ เมตตาเข้าร่วมงาน "ธรรมมงคลวัฒนายุกาล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ" เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล 99 ปี ณ ห้องประชุม EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

12.00 น. คณะศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศ หลั่งไหลมาลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น 
14.15 น. ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการคุณวัฒน์มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ กล่าวแสดงอานิสงส์ของบทสวดมนต์ที่ศิษยานุศิษย์สวดถวายพระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) จากนั้นศิษยานุศิษย์ได้ร่วมสวดมนต์และอธิษฐานจิตขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง

14.50 พระธรรมมงคล วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เดินทางถึงงาน ณ ไบเทค บางนา ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร.วิษณุ เครืองาม กรรมการคุณวัฒน์มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ เป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล ต่อมานายมีชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการคุณวัฒน์มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ ประธานจัดงาน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน "ธรรมมงคลวัฒนานุกาล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ"

ลำดับถัดมาผู้เข้ารอบสุดท้ายโครงการ "คุณวิเศษของการทำสมาธิ" นำเสนอผลงาน และตัดสินผลการประกวด ผู้ชนะรางวัลประเภทต่างๆเข้ารับรางวัลจากพระธรรมมงคลญาณ จากนั้นมีการสวดมนต์และถวายเครื่อง "ธรรมมงคลวัฒนายุกาล กตเวทิตาสักการะ" ตลอดจนร่วมกันถวายกองผ้าป่า

พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา จากนั้นคณะศิษย์ร่วมกันร้องเพลงอรุณทอแสงและ Shining Sun ด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน

ผลการประกวดโครงการ "คุณวิเศษของการทำสมาธิ" มีดังนี้

ประเภท ผลงานการเขียนเล่าประสบการณ์การปฏิบัติสมาธิ
1. ประเภทประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ จ.มหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนทุน
การศึกษาจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์

2. ประเภทอุดมศึกษา - ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล
1. นายธนภัทธ์ พิมพ์วงศ์ นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นางสาวณัฐณิชา เรืองนิ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
1. นายรัชพล รัตนอังกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. นางสาวนิธิชญา เกษรแพทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ

3. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสัคคสาสมาธิ
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
1. นายปัญญากร น้อยสีดา เรือนจำกลางเขาบิน
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล
1. นายนครินทร์ ขอค้า เรือนจำกลางเขาบิน
2. นายอภิเชษฐ์ กันดิษฐ์ เรือนจำกลางเขาบิน

4. ประเภทบุคคลทั่วไป 
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
1. นางอุมาภรณ์ กำลังดี สาขาวัดคงคาภิมุข จ.พังงา
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล 
1. นายณธนา หลงบางพลี สาขาวัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนาฯ) กรุงเทพฯ
2. นางเบญจวรรณ ตัญญู สาขาวัดเชตวัน จ.ลำปาง
3. นางสาววชิราพรรณ ศิริบูรณ์ สาขาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล
1. นายอุดมศักดิ์ อ่อนหยู สาขาศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต
2. นางสาวอัญชนา เจริญเขษมสุข สาขาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
3. นางสาวฟ้ารุ่ง มีอุดร สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. นางสาวจอมใจ เหล็กคง สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. นางสาวตาปนีย์ แสนป้อง สาขาวัดประชุมโยธี จ.พังงา

ประเภทผลงานการพูดเล่าประสบการณ์การปฏิบัติสมาธิ
1. ประเภทประถมศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล 
เด็กหญิงจินดาหลา โสมในธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสมสอย จ.แม่ฮ่องสอน
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
เด็กหญิงชนาภัทร เพชรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาล จ.แพร่
รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล
เด็กชายก้องภพ กล้าหาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสมสอย จ.แม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้คณะกรรมการได้เชิญ เด็กชายวริทธ์ ลือวณิชย์พันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล มากล่าวแสดงความรู้สึกในการปฏิบัติสมาธิด้วย

2. ประเภทอุดมศึกษา - ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล
นางสาวอรวีย์ รุ่งโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. ประเภทบุคคลทั่วไป 
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
นายณัฐพงศ์ ฐิติมานะกุล สาขาอาคารซอฟแวร์ปาร์ค กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
นางสาวพลอยพัดชา นาคสมบูรณ์ สาขาวัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ 
รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล
พันตรีหญิงเรณุกา จักโนวัน สาขาวัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา