Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 42 คุณญาณ (ความรู้ที่ให้คุณประโยชน์) และรุ่นที่ 43 สุทธิญาณ (ญานที่บริสุทธิ์) นักศึกษาครูสมาธิจากประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 42 คุณญาณ (ความรู้ที่ให้คุณประโยชน์) และรุ่นที่ 43 สุทธิญาณ (ญานที่บริสุทธิ์) นักศึกษาครูสมาธิจากประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

 วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เวลา 15.00 น.

พระธรรมมงคลญาณ วิ. หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร และประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษาครูสมาธิประเทศไทย ครูสมาธิจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และวิทันตสาสมาธิ
โดยพระธรรมมงคลญาณ วิ. หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการสอบทั้งข้อเขียน และภาคสนาม รวมทั้งสิ้นมีนักศึกษาจบหลักสูตรครูสมาธิ และวิทันตสาสมาธิมากกว่า 10,000คน ในรอบปี 2561-2562
ครูสมาธิรุ่นที่ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 42 คุณญาณ (ความรู้ที่ให้คุณประโยชน์) และรุ่นที่ 43 สุทธิญาณ (ญานที่บริสุทธิ์)
ในพิธี พระธรรมมงคลญาณ วิ. หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ให้แก่คณะศิษย์ที่มาร่วมงาน

ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการคุณวัฒน์ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เป็นตัวแทนคณะบริหารในการกล่าวอวยพรนักศึกษาครูสมาธิ วิทันตสาสมาธิ ที่สอบผ่านการเดินธุดงค์ และจบการศึกษาได้รับใบประกาศนียบัตร
อาจารย์นิภาพร บัวทอง กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ และประธานหลักสูตรทั่วไป เป็นผู้อ่านถวายรายงาน
ต่อจากนั้นได้มีการพูดแสดงความรู้สึกจาก นักศึกษาครูสมาธิประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย และจากนักศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ
พระธรรมมงคลญาณ วิ. หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ คุณประพีร์ บุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงานของสถาบันพลังจิตตานุภาพมาโดยตลอดในหลายปีที่ผ่านมา
คณะผู้บริหารสถาบันพลังจิตตานุภาพถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์
เมื่อเสร็จพิธี นักศึกษาได้ร่วมกันร้องเพลงประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ เพลงอรุณทอแสง และเพลงไชนนิ่งซัน และกล่าวอวยพร ขอให้พระอาจารย์หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง เป็นอันเสร็จพิธี
ต่อจากนั้นจึงได้ถึงเวลาทานอาหารชมการแสดงของครูสมาธิเพื่อเป็นการฉลองการจบการศึกษาเป็นอันจบพิธี