Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

การสอบภาคปฏิบัติหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ 2 (พระธรรม) รอบที่ 13

การสอบภาคปฏิบัติหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ 2 (พระธรรม) รอบที่ 13

การสอบภาคปฏิบัติหลักสูตรอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ 2 (พระธรรม) รอบที่ 13 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ซึ่งในการสอบภาคปฏิบัติ ผู้ที่เข้าสอบต้องถือศีล 8 สวดมนต์ เดินจงกรมและนั่งสมาธิ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล เพื่อการจบหลักสูตรโดยสมบูรณ์ และนักศึกษารอบนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์พรหมา ธมมฺวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ และได้ให้โอวาทและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ผู้เข้าสอบ

สุดท้ายนี้ การสอบภาคปฏิบัติในรอบที่ 13 นี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เข้าสอบทุกคนล้วนมีความตั้งใจ
แน่วแน่อย่างเต็มที่ ท้ายสุดนี้จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมเป็นสะพานบุญ บอกต่อและเผยแพร่หลักสูตรสมาธิให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนและปฏิบัติสมาธิตามแนวทางหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แม่ทัพธรรมใหญ่
ฝ่ายธรรมยุติ โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กทม. ได้นำแนวทางของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เขียนเป็นหลักสูตรครูสมาธิที่เป็นระบบ
เป็นลำดับขั้นตอนที่ละเอียดและเข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัย จัดเป็นหลักสูตรเรียนสมาธิแบบไฮเทค สอดคล้องกับชีวิตผู้คนในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ หลักสูตรชินนสาสมาธิ
(สมาธิชนะใจตนเอง) หลักสูตรครูสมาธิ หลักสูตรอาจาริยสา หลักสูตรสมาธิชั้นสูง หลักสูตรนิรสาสมาธิ (สมาธิตัดความกังวล) หลักสูตรยุวสาสมาธิ (สมาธิสำหรับเยาวชน) หลักสูตรอุตมสาสมาธิ (สมาธิ
มีความอุดม) หลักสูตรญาณสาสมาธิ (ความหยั่งรู้จากสมาธิ) หลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) หลักสูตร
อัตถสาสมาธิ (ธรรมศึกษา) หลักสูตรการทำสมาธิเพื่อประโยชน์สูงสุด เพื่อได้ปฏิบัติสมาธิอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (สำหรับนักบริหาร) หลักสูตรยุทธสาสมาธิ สำหรับนักเรียนที่เรียนรักษาดินแดน (รด.) หลักสูตรสัคคสาสมาธิ (สมาธิเพื่อยกใจขึ้นสู่สวรรค์) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ หลักสูตรสันติสุขสาสมาธิ (เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัย เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม สร้างปัญญา สร้างพลังความอดทน สามารถนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต)

ทั้งนี้ในการสอบอุตมสาสมาธิ รุ่นที่ 2 (พระธรรม) รอบที่ 14 จะมีขึ้นในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562