Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พระเถรานุเถระ เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ เข้าถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. 01/08/62

พระเถรานุเถระ เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ เข้าถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. 01/08/62

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. พระเถรานุเถระ เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ เข้าถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เนื่องในโอกาสพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามที่ พระพรหมมงคลญาณ วิ. ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร กรุงเทพมหานคร

รายนามพระเถรานุเถระ เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ มีรายนามดังต่อไปนี้ 

พระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม รองเจ้าคณะภาค 1

พระธรรมปาโมกข์ เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม

พระเทพสังวรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร- สมุทรปราการ (ธ)

พระเทพญาณวิศิษฐ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม

พระเทพเจติยาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร

พระราชมงคลดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจ้าคณะเขตพระโขนง

พระราชสารสุธี ปฏิบัติหน้าเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร

พระเมธีธรรมสาร เจ้าคณะอาเภอจังหวัดสมุทรปราการ (ธ) วัดอาษาสงคราม

พระมหาสามเรือน เจ้าคณะตำบลสมุทรปราการ (ธ) วัดอโศการาม