Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 ปัญจจัตตาฬีสโม รัตนญาณ (ญาณเปรียบด้วยรัตนะ) 10/08/62

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 ปัญจจัตตาฬีสโม รัตนญาณ (ญาณเปรียบด้วยรัตนะ) 10/08/62

ในหัวข้อแรกของการศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขันติพโล) ดร. เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ ได้เมตตาเริ่มต้นการเรียนการสอนในหัวข้อแรก เรื่อง "จุดประสงค์ของการทำสมาธิ" พระอาจารย์ได้จำแนกให้เห็นถึงสัมมาสมาธิ มิจฉาสมาธิ และ การทำสมาธิไฮเทค (ทำง่าย ใช้เวลาน้อย ทำต่อเนื่องทุกวันจนเกิดผล) ซึ่งเป็นไปตามกระแสแห่งโลกาภิวัฒน์ ตามแนวทางหลักสูตรครูสมาธิ ของ "พระพรหมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร" ซึ่งพระอาจารย์หลวงพ่อ ได้วางหลักสูตรครูสมาธิ เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยสาขาวัดธรรมมงคลมีการเรียนการสอนทั้ง ภาคจันทร์-ศุกร์ และ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ทั้งนี้การเรียนการสอนในหัวข้อแรก ได้ถ่ายทอดสดไปยังสถาบันพลังจิตตานุภาพทุกสาขาทั่วประเทศไทย โดยผ่านช่องทาง www.samathi.com/live

ต่อจากนั้นนักศึกษาได้ร่วมกันฟังเทปคำบรรยายโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร  รับชมวิดีโอเเนะนำการเดินจงกรมเเละนั่งสมาธิอย่างถูกต้องตามเเนวทางของสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ เเละเดินจงกรมนั่งสมาธิร่วมกัน