Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) 01/09/62

พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) 01/09/62

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 นักศึกษาหลักสูตรปุริสาสมาธิ สมาธิเข้ม รุ่นที่ 24 รุ่นที่ 25 และ รุ่นที่ 26 ได้เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) ณ อุโบสถ ชั้นล่าง วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 ซึ่งได้ถ่ายทอดสดไปยังสาขาต่าง ๆ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพทั่วประเทศ

เวลาประมาณ 11.00 น. นักศึกษาทยอยมาลงทะเบียนพร้อมกัน ณ อุโบสถ ชั้นล่าง วัดธรรมมงคล ต่อมาเวลา 13.00 น. พระครูปลัดสุวัฒนพรพมมงคลคุณ กรรมการบริหารสถาบันพลังจิตตานุภาพ และ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดศรีรัตนธรรมาราม ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน และนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

จากนั้นพิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) จึงได้เริ่มตามลำดับดังนี้
อาจารย์วิยะดา แย้มสรวล หัวหน้าหลักสูตรปุริสาสมาธิ วัดธรรมมงคล กล่าวถวายรายงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปุริสาสมาธิ รุ่นที่ 25
ตัวแทนนักศึกษา รุ่นที่ 25 กล่าวแสดงความรู้สึกหลังจากจบหลักสูตรฯ
ต่อมาอาจารยธนิก คันธโชติ กรรมการบริหารหลักสูตรทั่วไป ผู้ช่วยผู้ดูแล (ภาคจันทร์-ศุกร์) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล แนะนำการสอบภาคสนามมินิธุดงค์
อาจารย์พิมพ์รภัส พสุพรชวิน นำกล่าวขอขมาพระรัตนตรัย
อาจารย์กนิษฐา แย้มสรวล นำกล่าวขอขมาพระอาจารย์
อาจารย์พัชราภา มฤคทัต นำกล่าวขอขมาเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรม
จากนั้นนักศึกษาที่จบหลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) รุ่นที่ 24 เข้ารับใบประกาศนียบัตร

ต่อมาได้เริ่มพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) รุ่นที่ 26 โดยพระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ กรรมการบริหารสถาบันพลังจิตตานุภาพ และ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดศรีรัตนธรรมาราม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีอีกครั้งหนึ่ง

จากนั้นมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้
อาจารย์วิยะดา แย้มสรวล หัวหน้าหลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) กล่าวถวายรายงานปฐมนิเทศ นักศึกษาปุริสาสมาธิ รุ่นที่ 26
พระครูวินัยธรอำไพ จิรธมฺโม รองเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เมตตากล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาปุริสาสมาธิทั้งรุ่น 24 รุ่นที่ 25 และรุ่นที่ 26 
อาจารย์ศิริพร โชตนาการสถิต นำกล่าวมอบตัวเป็นศิษย์ และนำกล่าวคำสัตย์สัตย์ปฏิญาณตน
ตัวแทนนักศึกษานำพานธูปเทียนแพถวายมอบตัวเป็นศิษย์ 
อาจารย์มาลัย บุนนาค นำกล่าวคำสัตย์สัตย์ปฏิญาณตน
หลังจากนั้น อาจารย์นิภาพร บัวทอง กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ประธานกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรทั่วไป ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวต้อนรับนักศึกษาปุริสาสมาธิ รุ่นที่ 26

สุดท้าย พระครูปลัดสุวัฒนพรพมมงคลคุณ เมตตานำกราบลาพระรัตนตรัย

และก่อนจบพิธีนักศึกษาได้ร้องเพลงอรุณทอแสงร่วมกัน

ทั้งนี้ หลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรครูสมาธิเท่านั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรครูสมาธิไปแล้วได้มาปฏิบัติสมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อความสามัคคี เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสนทนาและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิกับกัลยาณมิตร และเพื่อเป็นการสะสมอริยทรัพย์ให้แก่ตนเอง