Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

การประชุมเรื่องการจัดเตรียมงานกฐิน ประจำปี 2562 ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคล 08/09/62

การประชุมเรื่องการจัดเตรียมงานกฐิน ประจำปี 2562 ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคล 08/09/62

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 ทางวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ได้จัดการประชุมเรื่องการจัดเตรียมงานกฐิน ประจำปี 2562 ณ อุโบสถ ชั้น 1 วัดธรรมมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร เพื่อให้งานกฐินในปีนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีความชัดเจนในการทำงานแต่ละภาคส่วน ซึ่งงานกฐิน ประจำปี 2562 นี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่จะถึงนี้

เวลา 18.00 น. พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม เมตตามาเป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ดังนี้

ฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ รองเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม พระครูสรพจน์พิลาส พระครูสรพาจน์พิไล พระครูสมุห์โสพิษ ธมฺมสุนฺทโร พระครูใบฏีกาวิทยา จิรปญฺโญ

ฝ่ายฆราวาส นำโดย อาจารย์นิภาพร บัวทอง กรรมการมูลนิธิฯ กรรมการบริหารสถาบันพลังจิตตานุภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประธานกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรทั่วไป รวมทั้งทีมงานฝ่ายต่าง ๆ มาพร้อมกัน ณ สถานที่ประชุม

การประชุมได้กล่าวถึงการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นแผนกต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมทั้งสถานที่และสิ่งต่าง ๆ ที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สาธุชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญ และยังมีการกล่าวถึงปัญหาในปีที่แล้วเพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาให้พร้อมสำหรับพิธีในปีนี้ด้วย

ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านมาร่วมกันทำบุญใน “พิธีทอดกฐินสามัคคี” ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งปัจจัยจากพิธีในครั้งนี้จะนำมาสมทบเพื่อนบูรณะศาลา พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (ศาลาพระหยก) ที่ชำรุดให้สง่างามในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป