Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

คณะผู้เข้าอบรมอาจาริยสาสมาธิเพื่อสอนหลักสูตรยุวสาสมาธิเข้ากราบสักการะมุทิตาจิต พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. 05/11/62

คณะผู้เข้าอบรมอาจาริยสาสมาธิเพื่อสอนหลักสูตรยุวสาสมาธิเข้ากราบสักการะมุทิตาจิต พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. 05/11/62

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น.ณ ศาลา 84 ปี วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหารคณะผู้เข้าอบรมอาจาริยสาสมาธิ เพื่อสอนหลักสูตรยุวสาสมาธิ เข้ากราบสักการะมุทิตาจิต พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนทวิหาร และ ประธานคณะสงฆ์ธรรมยุต ประเทศแคนาดา ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม และ รองประธานคณะสงฆ์ธรรมยุต ประเทศแคนาดา กล่าวรายงาน

พระอาจารย์หลวงพ่อฯเมตตากล่าวให้โอวาทเป็นกำลังใจให้แก่คณะผู้เข้าอบรม จากนั้นตัวแทนคณะผู้เข้าอบรมร่วมกันถวายผ้าป่ามุทิตาจิตแด่พระอาจารย์หลวงพ่อฯ 

ในท้ายที่สุดพระอาจารย์หลวงพ่อฯเมตตาถ่ายภาพหมู่กับคณะผู้เข้าอบรม