Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

การประชุมการจัดงานรำลึกครบรอบ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดธรรมมงคล 06/10/62

การประชุมการจัดงานรำลึกครบรอบ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดธรรมมงคล 06/10/62

การประชุมการจัดงานรำลึกครบรอบ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดธรรมมงคล 06/10/62
เนื่องด้วย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชน ชาวไทยให้ความเคารพนับถือ นามของท่านได้รับการกล่าวถึงทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ท่านเป็นผู้นำในการฟื้นฟูวงการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งในช่วงสมัยกึ่งพุทธกาลนี้ ด้วยการเป็นผู้นำกองทัพธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทยอันยังผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการพระพุทธศาสนาในทางที่ถูกต้องดีงาม


และในโอกาสอันเป็นมงคล ในวันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระเถระที่ชนชาวไทยให้ความเคารพและยึดถือข้อธรรมที่ท่านได้ปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และคณะศิษยานุศิษย์ จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อเป็นการเผยแผ่คุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน อันจะส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ประกอบด้วย

1. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เช่น การตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดที่เกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

2. จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เช่น หนังสือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน หนังสือชีวประวัติหลวงปู่มั่น หนังสือหลักธรรมชุดศิลาจารึก เป็นต้น

3. จัดทำสารคดีชุด ตอน ตามรอยธุดงค์พระหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ และจัดทำแผ่นวีดิทัศน์ “ชีวิตพระป่า” ในภาคภาษาอังกฤษ

4. จัดนิทรรศการเผยแผ่ประวัติและผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทั้งในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

5. ผลักดันเพื่อบรรจุวิชาเกี่ยวกับศีลธรรมในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

6. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านในวัดที่เกี่ยวข้อง ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ


ซึ่งวัดที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นต่างจัดงานข้างต้น เพื่อน้อมรำลึกวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร โดยพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นพระมหาเถระ ผู้เป็นศิษย์อุปัฎฐากใกล้ชิดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นานถึง 4 ปี และได้เจริญอายุวัฒนมงคล 100 ปี ในปี 2563 นี้ เพื่อแสดงออกถึงกตัญญูกตเวทิตาธรรม ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงได้กำหนดให้จัดงานวันน้อมรำลึกครบรอบ 150 ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกคุณธรรม คุณงามความดี ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา ชีวประวัติ หลักธรรมคำสอน ปฎิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
ดังนั้น ในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร จึงได้จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 9/2562 เรื่องการจัดงานรำลึกครบรอบ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ ห้องประชุมสำนักงานธรรมบริการ


พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม เมตตาเป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ดังนี้ ฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร) รองเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม พระครูสรพจน์พิลาส (พรมมา ธมฺมวโร) พระครูสรพาจน์พิไล (พงค์ศักดิ์ ญาณวังโส) พระครูสมุห์โสพิษ ธมฺมสุนฺทโร พระครูใบฎีกาวิทยา จิรปญฺโญ พร้อมทั้งฝ่ายฆราวาส ได้แก่ อาจารย์นิภาพร บัวทอง กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ประธานกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรทั่วไป ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจารย์ณัฐวิชชิ์ อัศวชาติชาญชัย กรรมการบริหารหลักสูตรทั่วไป รวมทั้งทีมงานอาสาสมัครฝ่ายต่าง ๆ มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานธรรมบริการ เพื่อประชุมเตรียมงานพิธีดังกล่าว


การประชุมในครั้งนี้ ได้กล่าวถึงลักษณะของการจัดงาน เพื่อให้สาธุชนได้เข้าใจปฏิปทาของหลวงปู่มั่นมากขึ้น การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมทั้งด้านสถานที่ และสิ่งจำเป็นต่าง ๆ ที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สาธุชนที่เดินทางมาร่วมงาน และที่สำคัญก็เพื่อให้สาธุชนได้รำลึกนึกถึงพระคุณของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้นำกองทัธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทย ส่งผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อมา


จึงขอเรียนเชิญ ประชาชนและสาธุชนทุกท่านเข้าร่วม “รำลึกครบรอบ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป