Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ในหัวข้อ 2.3.1 ลักษณะของญาณ หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 45 ภาคเสาร์-อาทิตย์ 09/11/62

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ในหัวข้อ 2.3.1 ลักษณะของญาณ หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 45 ภาคเสาร์-อาทิตย์ 09/11/62

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. พระอาจารย์ชาญชัย สุธมฺโม เมตตามาเป็นผู้สอนในหัวข้อ 2.3.1 ลักษณะของญาณ ให้กับนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 45 ปัญจจัตตาฬีสโม รัตนญาณ (ญาณเปรียบด้วยรัตนะ) ภาคเสาร์ – อาทิตย์ ซึ่งเป็นบทเรียนพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อปูพื้นความรู้ในเรื่องสมาธิสำหรับนักศึกษาครูสมาธิในลำดับหัวข้อต่อจากนี้ไป

ซึ่งการเรียนการสอนในวันนี้ นักศึกษาได้ผ่านบทเรียนพื้นฐานในหลักสูตรครูสมาธิเล่มที่ 1 แล้ว และได้มีความสนใจเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งตั้งใจที่จะศึกษาให้ได้รับความรู้มากที่สุดในหัวข้อต่าง ๆ จึงได้มารับฟังการบรรยายอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยการเปิดหัวข้อแรกของหลักสูตรครูสมาธิเล่มที่ 2 นี้ ได้มีการถ่ายทอดสดไปยังสถาบันพลังจิตตานุภาพทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมกัน