Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

บรรยากาศกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดธรรมมงคล (ช่วงเช้า) 08/02/63

บรรยากาศกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดธรรมมงคล (ช่วงเช้า) 08/02/63

วันมาฆบูชาในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ทางวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับพุทธศาสนิกชนเพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันนี้เช่นเดียวกับทุก ๆ ปี โดยภาคเช้าเริ่มตั้งแต่การทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร และร่วมกันปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ  กิจกรรมนิรสาวันพระ กราบสักการะ 9 มหามงคล และยังมีกิจกรรมสวดมนต์ร่วมกันในช่วงบ่ายเป็นต้นไป

จึงขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียน ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ในเวลา 15.30 น. และ 18.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนสามของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในสมัยพระพุทธกาล คือเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนา ที่ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือ โอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางเหล่าพระสงฆ์สาวกที่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือหมายถึงผู้ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร แคว้นมคธ

ดั้งนั้นในวันนี้จึงมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกันสี่ประการ 

ประการที่หนึ่ง คือ วันนี้เป็นวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ หรือเดือน 3

ประการที่สอง คือการมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมายของพระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป 

ประการที่สาม คือ พระสงฆ์ทุกรูปเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา 

และประการสุดท้าย คือพระสงฆ์ทุกรูปล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาทั้งสิ้น 

เราเรียกวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสี่ประการดังกล่าวว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมทั้งองค์สี่