Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พระพรหมมงคลญาณ วิ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อุทิศถวาย พระราชสิทธิวิมล

พระพรหมมงคลญาณ วิ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อุทิศถวาย พระราชสิทธิวิมล

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

พระพรหมมงคลญาณ วิ.ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ขอเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อุทิศถวาย พระราชสิทธิวิมล อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง

กราบเรียน พระเทพชลธารมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง

ด้วยพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล/ประธานผู้ก่อตั้ง

มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้ทราบข่าวการมรณภาพของ พระราชสิทธิวิมล (อเนก ฐานิสสโร ป.ธ.๗ ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๕๐ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ซึ่งพระเดชพระคุณพระราชสิทธิวิมล ได้เมตตาให้ตั้งสาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพ ๕๖ วัดใหญ่อินทาราม เพื่อสอนสมาธิให้กับประชาชนมาหลายรุ่น จนกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง ตามที่ปรากฏแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการอุทิศถวายกุศลแด่ พระราชสิทธิวิมล พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. จึงขอเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในนาม "พระพรหมมงคลญาณ วิ.และสถาบันพลังจิตตานุภาพ" ในวันพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล  พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม เป็นผู้แทนในพิธี ถวายผ้าไตรบังสุกุลพร้อมจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์จตุรวรรคสวดพระอภิธรรม และถวายกัปปียภัณฑ์จำนวนหนึ่งแก่วัดใหญ่อินทาราม

ขอถวายความเคารพ

พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ

เลขานุการพระพรหมมงคลญาณ วิ./ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม