Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สมาธิเข้ม รอบที่ 3 21/02-23/02/63

สมาธิเข้ม รอบที่ 3 21/02-23/02/63

การสอบภาคปฏิบัติสมาธิเข้ม รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งในการสอบภาคปฏิบัติ ผู้ที่เข้าสอบจำนวน 1500 คน ต้องถือศีล 8 สวดมนต์ เดินจงกรมและนั่งสมาธิ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล เพื่อการจบหลักสูตรโดยสมบูรณ์ และนักศึกษารอบนี้ได้รับและได้รับเมตตาจาก พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ และได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ 

การสอบภาคปฏิบัติในรอบที่ 3 นี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เข้าสอบทุกคนล้วนมีความตั้งใจแน่วแน่อย่างเต็มที่ ท้ายสุดนี้จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมเป็นสะพานบุญ บอกต่อและเผยแพร่หลักสูตรสมาธิให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนและปฏิบัติสมาธิตามแนวทางหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แม่ทัพธรรมใหญ่ฝ่ายธรรมยุติ โดยพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กทม. ได้นำแนวทางของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เขียนเป็นหลักสูตรครูสมาธิที่เป็นระบบเป็นลำดับขั้นตอนที่ละเอียดและเข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัย จัดเป็นหลักสูตรเรียนสมาธิแบบไฮเทค สอดคล้องกับชีวิตผู้คนในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ หลักสูตรชินนสาสมาธิ (สมาธิชนะใจตนเอง) หลักสูตรครูสมาธิ หลักสูตรอาจาริยสา หลักสูตรสมาธิชั้นสูง หลักสูตรนิรสาสมาธิ (สมาธิตัดความกังวล) หลักสูตรยุวสาสมาธิ (สมาธิสำหรับเยาวชน) หลักสูตรอุตมสาสมาธิ (สมาธิมีความอุดม) หลักสูตรญาณสาสมาธิ (ความหยั่งรู้จากสมาธิ) หลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) หลักสูตรอัตถสาสมาธิ (ธรรมศึกษา) หลักสูตรการทำสมาธิเพื่อประโยชน์สูงสุด เพื่อได้ปฏิบัติสมาธิอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (สำหรับนักบริหาร) หลักสูตรยุทธสาสมาธิ สำหรับนักเรียนที่เรียนรักษาดินแดน (รด.) หลักสูตรสัคคสาสมาธิ (สมาธิเพื่อยกใจขึ้นสู่สวรรค์) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ หลักสูตรสันติสุขสาสมาธิ (เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัย เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม สร้างปัญญา สร้างพลังความอดทน สามารถนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต)