Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) 01/03/63

พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) 01/03/63

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 นักศึกษาหลักสูตรปุริสาสมาธิ สมาธิเข้ม รุ่นที่ 25 รุ่นที่ 26 และ รุ่นที่ 27 ได้เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) ณ อุโบสถ ชั้น 1 วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 ซึ่งได้ถ่ายทอดสดไปยังสาขาต่าง ๆ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพทั่วประเทศ

เวลา 13.00 น. พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน และนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) จึงได้เริ่มตามลำดับ ดังนี้ อาจารย์วิยะดา แย้มสรวล หัวหน้าหลักสูตรปุริสาสมาธิ วัดธรรมมงคล กล่าวถวายรายงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปุริสาสมาธิ รุ่นที่ 26 ตัวแทนนักศึกษา รุ่นที่ 26 กล่าวแสดงความรู้สึกหลังจากจบหลักสูตรฯ ต่อมาอาจารยธนิก คันธโชติ กรรมการบริหารหลักสูตรทั่วไป ผู้ช่วยผู้ดูแล (ภาคจันทร์-ศุกร์) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล แนะนำการสอบภาคสนามมินิธุดงค์ อาจารย์นันตพร ธรรมสวยดี นำกล่าวขอขมาพระรัตนตรัย อาจารย์กนิษฐา แย้มสรวล นำกล่าวขอขมาพระอาจารย์ อาจารย์พัชราภา มฤคทัต นำกล่าวขอขมาเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรม จากนั้นนักศึกษาที่จบหลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) รุ่นที่ 25 เข้ารับใบประกาศนียบัตร

 

เมื่อเสร็จพิธีรับใบประกาศแล้ว ได้เริ่มพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) รุ่นที่ 27 โดยพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้ อาจารย์วิยะดา แย้มสรวล หัวหน้าหลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) กล่าวถวายรายงานปฐมนิเทศ นักศึกษาปุริสาสมาธิ รุ่นที่ 27 อาจารย์ศิริพร โชตนาการสถิต นำกล่าวคำปฏิญาณมอบตัวเป็นศิษย์ ตัวแทนนักศึกษานำพานธูปเทียนแพถวายมอบตัวเป็นศิษย์ อาจารย์มาลัย บุนนาค นำกล่าวคำสัตย์สัตย์ปฏิญาณตน หลังจากนั้น อาจารย์ธนิก คันธโชติ กล่าวต้อนรับนักศึกษาปุริสาสมาธิ รุ่นที่ 27 พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม เมตตากล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาปุริสาสมาธิทั้งรุ่น 25 รุ่นที่ 26 และรุ่นที่ 27 สุดท้าย พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม นำกราบลาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี

 

ทั้งนี้ หลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรครูสมาธิเท่านั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรครูสมาธิไปแล้วได้มาปฏิบัติสมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อความสามัคคี เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสนทนาและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิกับกัลยาณมิตร และเพื่อเป็นการสะสมอริยทรัพย์ให้แก่ตนเอง