Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีถ่ายทอดสดสวดมนต์ออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วัดธรรมมงคล 06/05/63

พิธีถ่ายทอดสดสวดมนต์ออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วัดธรรมมงคล 06/05/63

วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชา

ในปีนี้ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ซอยสุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร โดยพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ประธานคณะสงฆ์ธรรมยุตประเทศแคนาดา และผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ กำหนดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และแสดงพระธรรมเทศนา โดยคณะสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายประมาณ 20 รูป ให้ดำเนินการจัดพิธีปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นพุทธบูชาระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า ภายในอุโบสถ โดยเว้นระยะห่างพร้อมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดออนไลน์ ให้พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมนี้พร้อมกันที่บ้าน โดยมีกำหนดการในพิธีดังนี้

เวลา 18.00 น. พระภิกษุ สามเณร พร้อมกัน ณ อุโบสถ ชั้น 2 และร่วมกันรับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

เวลา 18.30 น. พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล เมตตาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

หลังจากนั้น พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรรมงคล พระครูสรพจน์พิลาส (พรมมา ธมฺมวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรรมงคล พระครูวินัยธรบุญส่ง สิริธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรรมงคล พระครูธรรมธรจันทร์ กุสลจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรรมงคล พระครูใบฎีกาสานิตย์ อภิสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรรมงคล พระครูสรพาจน์พิไล (พงค์ศักดิ์ ญาณวํโส) และคณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ร่วมกันนำสวดมนต์บทรัตนปริตร บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ (อิติปิโส) 9 รอบ และนำนั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนา 9 นาที

จากนั้น ตัวแทนกล่าวคำอาราธนาศีล พระครูสรพจน์พิลาส (พรมมา ธมฺมวโร) เมตตาให้ศีลและเมตตาแสดงพระธรรมเทศนา เมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบ พระสงฆ์สวดอนุโมทนา
สุดท้ายพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม นำกราบบูชาพระรัตนตรัยเเละร่วมกันรับฟังพระธรรมเทศนา โดย พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นอันจบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และแสดงพระธรรมเทศนา

ทั้งนี้ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม ผู้อำนวยการธรรมบริการ วัดธรรมมงคล และ พระอาจารย์ศรัณ สารธัมโม เมตตาเป็นผู้ดำเนินรายการ

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่  https://youtu.be/F2KuHGXgoUE