Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พระพรหมมงคลญาณ วิ. เมตตาจัดตั้งโรงทานวัดธรรมมงคล เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID - 19)

พระพรหมมงคลญาณ วิ. เมตตาจัดตั้งโรงทานวัดธรรมมงคล เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID - 19)

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.ตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID - 19)

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เมตตาจัดตั้งโรงทานวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร โดยให้พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมบริการ วัดธรรมมงคล เป็นตัวแทนนำข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค มาแจกให้แก่พนักงานทุกภาคส่วนของวัดธรรมมงคล และบุคคลบริเวณโดยรอบชุมชนของวัดธรรมมงคล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) เพื่อใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีวิต 

โดยมีมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) คือ ผู้ที่เข้ารับของทุกคนต้องเข้าแถวห่างกัน มีการวัดไข้ก่อนเข้าพื้นที่ กดเจลล้างมือ และต้องใส่หน้ากากอนามัย