Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีถ่ายทอดสดสวดมนต์ออนไลน์ เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา วัดธรรมมงคล 14/05/63

พิธีถ่ายทอดสดสวดมนต์ออนไลน์ เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา วัดธรรมมงคล 14/05/63

วันอัฏฐมีบูชา หรือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน โดยมีการทำพิธี ณ มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ ประเทศอินเดีย ซึ่งตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 จึงถือว่าเป็นวันหนึ่งที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

ในปีนี้ วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ซอยสุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร โดยพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ประธานคณะสงฆ์ธรรมยุตประเทศแคนาดา และผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ กำหนดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และแสดงพระธรรมเทศนา โดยคณะสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายประมาณ 20 รูป ให้ดำเนินการจัดพิธีปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นพุทธบูชาระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า ภายในอุโบสถ โดยเว้นระยะห่างพร้อมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดออนไลน์ ให้พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมนี้พร้อมกันที่บ้าน โดยมีกำหนดการในพิธีดังนี้

เวลา 18.00 น. พระภิกษุ สามเณร พร้อมกัน ณ อุโบสถ ชั้น 2 และร่วมกันรับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เวลา 18.30 น. พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล เมตตาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

หลังจากนั้น พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรรมงคล พระครูสรพจน์พิลาส (พรหมมา ธมฺมวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล พระครูวินัยธรบุญส่ง สิริธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล พระครูธรรมธรจันทร์ กุสลจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล พระครูใบฎีกาสานิตย์ อภิสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล พระครูสรพาจน์พิไล (พงค์ศักดิ์ ญาณวํโส) และคณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ร่วมกันนำสวดมนต์บทอนัตตลักขณสูตร และนำนั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนา 9 นาที

จากนั้น ตัวแทนกล่าวคำอาราธนาศีล พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม เมตตาให้ศีลและเมตตาแสดงพระธรรมเทศนา เมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบ พระสงฆ์สวดอนุโมทนา
สุดท้ายพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม นำกราบบูชาพระรัตนตรัยเเละร่วมกันรับฟังพระธรรมเทศนา โดย พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นอันจบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และแสดงพระธรรมเทศนา

ทั้งนี้ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม ผู้อำนวยการธรรมบริการ วัดธรรมมงคล และ พระอาจารย์ภควันต์ ธมฺมปยุตฺโต เมตตาเป็นผู้ดำเนินรายการ

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ 
https://youtu.be/3v0q3yPINfw