Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมสามเณรใหม่ 100 รูป ณ วัดป่าเลิศธรรมนิมิต จ.ปทุมธานี 16-22/06/63

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมสามเณรใหม่ 100 รูป ณ วัดป่าเลิศธรรมนิมิต จ.ปทุมธานี 16-22/06/63

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เมตตาอุปถัมภ์สามเณรจากทั่วประเทศเข้าศึกษาปริยัติธรรม และปฏิบัติธรรมเพื่อสืบสานศาสนทายาทในพระพุทธศาสนา และให้โอกาสทางด้านการศึกษา

ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 นี้ โครงการอบรมสามเณรใหม่ 100 รูป ได้ถูกจัดขึ้นที่วัดป่าเลิศธรรมนิมิต ในวันจันทร์ที่ 16 ถึงวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้สามเณรใหม่ที่เข้ารับการอบรม จะมีการกล่าวมอบตัวเป็นศิษย์ ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น, ปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ, ฟังธรรมบรรยาย โดยกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปเพื่อมุ่งหวังพัฒนาให้สามเณรเป็นศาสนทายาทที่ดี มีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ สามารถนำไปสู่ภาคปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลต่อไป อันเป็นไปตามแนวทางที่พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้เมตตาอุปถัมภ์สามเณรใหม่จากทั่วประเทศตลอดมา