Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

การประชุมอาจาริยสา และรับตารางสอนครูสมาธิรุ่นที่ 47 ถ่ายทอดสดทั่วประเทศ 18/07/63

การประชุมอาจาริยสา และรับตารางสอนครูสมาธิรุ่นที่ 47 ถ่ายทอดสดทั่วประเทศ 18/07/63

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดประชุมอาจาริยสา และรับตารางสอนครูสมาธิ รุ่นที่ 47 "สิริญาณ" แปลว่า ความรู้อันมงคล โดยถ่ายทอดสดไปยังสถาบันพลังจิตตานุภาพทุกสาขาทั่วประเทศ 

ในเวลา 8.00 น. คณะอาจาริยสาเดินทางมาพร้อมกัน ณ อุโบสถ ชั้น 1 วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 ได้เริ่มลงทะเบียนและตรวจทานแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง เพื่อการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อจากนั้นในเวลา 9.00 น. เริ่มการประชุม คณะอาจาริยสากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณร่วมกัน โดยมี อาจารย์ปรีดา นันต์ธนะ กรรมการบริหารหลักสูตรทั่วไป ซึ่งได้รับมอบหมายจาก อาจารย์นิภาพร บัวทอง กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ กรรมการบริหารสถาบันพลังจิตตานุภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรทั่วไป เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจาริยสาที่ร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้

ต่อมาคณะอาจาริยสาร่วมรับชมสัมโมทนียกถาจากพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ที่ได้เมตตาให้โอวาทเป็นกำลังใจแก่คณะอาจาริยสาของสถาบันฯ ทุกท่าน ยังความซาบซึ้ง และปลาบปลื้มแก่คณะอาจารย์ของสถาบันฯ ทั้งที่มาร่วมประชุม และที่รับชมการถ่ายทอดสดจากสาขาทั่วประเทศ

ลำดับต่อมา อาจารย์ปรีดา นันต์ธนะ ได้อ่านกฎระเบียบอาจารย์และระเบียบการสอนหลักสูตรครูสมาธิ เพื่อให้ทุกท่านได้ปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ และ ได้แนะนำหลักการสร้างสื่อการสอน (Power Point) ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันฯ

อาจารย์ชัยเชษฐ์ พงษ์ตระกูล กรรมการฝ่ายการเงิน มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ แนะนำหลักการเบิกค่าพาหนะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

จากนั้นอาจารย์สุรชัย บัวเมือง ผู้ช่วยผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคลได้กล่าวชี้แจงระเบียบ ข้อปฏิบัติ การจัดตารางการสอนรุ่นที่ 47 ซึ่งปัจจุบันนี้สถาบันพลังจิตตานุภาพได้มีสาขารวมทั้งสิ้น 288 สาขา ครบทุกจังหวัดในประเทศไทย แบ่งเป็นครูสมาธิ 251 สาขา วิทันตสาสมาธิ 33 สาขา สุทันตสาสมาธิ 1 สาขา และ ชินนสาสมาธิ 1 สาขา 

สุดท้าย คณะอาจาริยสาได้ร่วมกันร้องเพลงอรุณทอแสงและเพลง Shining Sun และสวดลาพระรัตนตรัยเป็นอันจบการประชุม จากนั้นรับตารางสอนที่โต๊ะลงทะเบียน บริเวณลานหน้าอุโบสถก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับ

สำหรับการมาประชุมอาจาริยสาครั้งนี้ คณะอาจาริยสาต่างมีความมุ่งมั่นสามัคคี และมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ถือได้ว่าอาจาริยสาทุกท่านเป็นกำลังสำคัญอย่างแท้จริงที่จะสานต่องานของพระอาจารย์หลวงพ่อให้เกรียงไกร และร่วมกันขยายงานการเรียนการสอนสมาธิเพื่อสันติภาพของโลกยิ่งขึ้นต่อไป