Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 46 ธัมมญาณ (ผู้ที่รู้รอบโดยธรรม) 19/07/63

พิธีสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 46 ธัมมญาณ (ผู้ที่รู้รอบโดยธรรม) 19/07/63

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้จัดพิธีสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 46 ธัมมญาณ (ผู้ที่รู้รอบโดยธรรม) โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ พระอุโบสถ ชั้น 1 วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ทั้งนี้เวลาประมาณ 8.30 น. นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 46 ทุกสาขาทั่วประเทศ ต่างพร้อมกัน ณ สาขาของตน เพื่อเตรียมตัวสอบ

เวลา 8.50 น. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมบริการ วัดธรรมมงคล ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี และนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย 

จากนั้น อาจารย์ธนิก คันธโชติ ผู้ช่วยผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล ภาคจันทร์-ศุกร์ กล่าวรายงานพอสังเขป ดังนี้ "หลักสูตรครูสมาธิ 200 ชั่วโมง ได้ดำเนินการสอนมาตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นผู้สร้างหลักสูตร และประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพขึ้น เพื่อสอนสมาธิให้กับประชาชน โดยมีปณิธานว่า นักศึกษาครูสมาธิเมื่อจบแล้วจะสามารถสอนสมาธิให้แก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะกับผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งผู้ที่เคยบำเพ็ญสมาธิ หรือไม่เคยบำเพ็ญสมาธิมาก่อนก็สามารถศึกษาได้

บทเรียนได้กำหนดเป็นเทอม เทอมละ 40 วัน มีทั้งหมด 3 เทอม ทั้ง 3 เทอมนี้ ได้ดำเนินการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่แท้จริง เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จึงได้กำหนดให้มีการศึกษาเป็นภาคบังคับให้ได้เวลาเรียน 200 ชั่วโมง จึงจะมีสิทธิ์สอบขั้นสุดท้ายก่อนที่จะมีการสอบภาคสนาม จึงจะถือว่าเป็นการจบหลักสูตรของนักศึกษาในรุ่นที่ 46 นี้ อย่างสมบูรณ์ โดยรุ่นที่ 46 นี้ได้ดำเนินการเรียนการสอนเช่นเดียวกับที่ได้ปฏิบัติกันมา ซึ่งจะดำเนินการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติในวันนี้ พร้อมกันทั่วประเทศรวม 286 สาขา จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบรวมทั้งสิ้น 4,274 คน

จากนั้น อาจารย์นิภาพร บัวทอง กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ กรรมการบริหารสถาบันพลังจิตตานุภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรทั่วไป  ได้กล่าวให้กำลังใจกับผู้เข้าสอบรุ่น 46 

ต่อมาพระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร) ได้เมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจกับนักศึกษารุ่น 46 และทำพิธีเปิดการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ลำดับต่อมา อาจารย์ณัฐวิชช์ อัศวชาติชาญชัย กรรมการหลักสูตรทั่วไปสถาบันพลังจิตตานุภาพ และผู้ดูแลสื่อสารสนเทศสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้อ่านระเบียบปฏิบัติในการสอบ

จากนั้น อาจารย์นิภาพร บัวทอง ได้นำซองข้อสอบถวายประธานในพิธี เพื่อลงชื่ออนุมัติและเปิดซองข้อสอบ ก่อนที่จะเริ่มการสอบพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 9.00 น. 

การสอบในครั้งนี้ นักศึกษาครูสมาธิต่างเตรียมพร้อมและตั้งใจกับการสอบ ซึ่งมีทั้งการสอบในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ขอให้นักศึกษาครูสมาธิทุกท่านโชคดี