Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

การสอบสมาธิเข้ม ณ วัดธรรมมงคล 27-29/07/63

การสอบสมาธิเข้ม ณ วัดธรรมมงคล 27-29/07/63

การสอบภาคปฏิบัติสมาธิเข้ม (หลักสูตรอุตมสาสมาธิ และหลักสูตรครูสมาธิ) ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งในการสอบภาคปฏิบัติ ผู้ที่เข้าสอบต้องถือศีล 8 สวดมนต์ เดินจงกรมและนั่งสมาธิ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล เพื่อการจบหลักสูตรโดยสมบูรณ์ และนักศึกษารอบนี้ได้รับและได้รับเมตตาจากพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ และได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ

การสอบภาคปฏิบัติในรอบนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เข้าสอบทุกคนล้วนมีความตั้งใจ แน่วแน่อย่างเต็มที่ 

และเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ และรักษาระยะห่างในทุกกิจกรรม

จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมเป็นสะพานบุญ บอกต่อและเผยแพร่หลักสูตรสมาธิให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนและปฏิบัติสมาธิตามแนวทางหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แม่ทัพธรรมใหญ่ ฝ่ายธรรมยุติ โดยพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ได้นำแนวทางของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เขียนเป็นหลักสูตรครูสมาธิที่เป็นระบบ เป็นลำดับขั้นตอนที่ละเอียดและเข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัย จัดเป็นหลักสูตรเรียนสมาธิแบบไฮเทค สอดคล้องกับชีวิตผู้คนในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ หลักสูตรชินนสาสมาธิ (สมาธิชนะใจตนเอง) หลักสูตรครูสมาธิ หลักสูตรอาจาริยสา หลักสูตรสมาธิชั้นสูง หลักสูตรนิรสาสมาธิ (สมาธิตัดความกังวล) หลักสูตรยุวสาสมาธิ (สมาธิสำหรับเยาวชน) หลักสูตรอุตมสาสมาธิ (สมาธิมีความอุดม) หลักสูตรญาณสาสมาธิ (ความหยั่งรู้จากสมาธิ) หลักสูตรปุริสาสมาธิ (สมาธิเข้ม) หลักสูตรอัตถสาสมาธิ (ธรรมศึกษา) หลักสูตรการทำสมาธิเพื่อประโยชน์สูงสุด เพื่อได้ปฏิบัติสมาธิอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (สำหรับนักบริหาร) หลักสูตรยุทธสาสมาธิ สำหรับนักเรียนที่เรียนรักษาดินแดน (รด.) หลักสูตรสัคคสาสมาธิ (สมาธิเพื่อยกใจขึ้นสู่สวรรค์) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ หลักสูตรสันติสุขสาสมาธิ (เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัย เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม สร้างปัญญา สร้างพลังความอดทน สามารถนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต)