Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

กิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ครูสมาธิรุ่นที่ 47 สิริญาณ (ความรู้อันมงคล) 13/09/63

กิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ครูสมาธิรุ่นที่ 47 สิริญาณ (ความรู้อันมงคล) 13/09/63

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 47 (สตฺตจตฺตาฬีสโม) สิริญาณ (ความรู้อันมงคล) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ณ สาขาของตนเอง โดยรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101

โดยเวลา 7.00 น. นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 47 ลงทะเบียน เพื่อเตรียมตัวออกเดินทัวร์ 9 มหามงคล 
หลังจากนั้นนักศึกษากลับเข้ามาพร้อมกัน ณ ห้องเรียนครูสมาธิ พระวิริยะมงคล มหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โดยพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธาน จุดธูปเทียน นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาครูสมาธิ อาจารย์ภานุพันธ์ ถิตะพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล ภาคเสาร์-อาทิตย์ นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ อาจารย์ธนิก คันธโชติ กรรมการบริหารจัดการหลักสูตรทั่วไป ผู้ช่วยผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล ภาคจันทร์-ศุกร์ กล่าวรายงาน อาจารย์นฤมิต ปรีดาวิภาต ผู้ช่วยผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล ภาคเสาร์-อาทิตย์ นำกล่าวมอบตัวเป็นศิษย์ และนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 47 ร่วมกันถวายผ้าป่ากิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1

ต่อมาอาจารย์ธนิก คันธโชติ นำสวดอิติปิโส 3 จบ และนั่งสมาธิ 5 นาที อาจารย์จุฑามาศ แซ่ตั้ง ได้แนะนำโครงการต่าง ๆ ของพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) อาทิเช่น โครงการบัตรสีชมพู เป็นโครงการที่สนับสนุนการเผยแพร่สมาธิ เพื่อสร้างสันติสุขอันไพบูลย์ให้แก่โลก โครงการประทีปเด็กไทย เป็นโครงการที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง

จากนั้นนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 47 ได้ร่วมกันร้องเพลงอรุณทอแสงและเพลงไชน์นิ่งซัน ซึ่งเป็นเพลงประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ เพื่อปิดงานกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอิ่มเอมและมิตรภาพที่ดีต่อกันจากเพื่อนครูสมาธิที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมดี ๆ ในวันนี้