Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

การประชุมเรื่องงานสวดลักขีบวชชีหมื่นคนและงานทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล 101 ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประจำปี พ.ศ. 2564 13/10/63

การประชุมเรื่องงานสวดลักขีบวชชีหมื่นคนและงานทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล 101 ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประจำปี พ.ศ. 2564 13/10/63

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ได้มีการประชุมเรื่องงานสวดลักขีบวชชีหมื่นคนและงานทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล 101 ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพิธีจะเริ่มขึ้น ซึ่งในครั้งนี้มีความพิเศษโดยพิธีจะจัดขึ้นเป็นเวลา  5 วัน เริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101

พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เมตตาเป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ดังนี้ ฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ รองเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม พระครูสรพจน์พิลาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล พระครูวินัยธรบุญส่ง สิริธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล พระครูธรรมธรจันทร์ กุสลจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล พระครูใบฎีกาสานิตย์ อภิสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล พระครูสรพาจน์พิไล พระครูสมุห์โสพิษ ธมฺมสุนฺทโร พระครูใบฏีกาวิทยา จิรปญฺโญ พร้อมทั้งฝ่ายฆราวาส ได้แก่ ดร. ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการคุณวัฒน์และเลขาธิการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ อาจารย์นิภาพร บัวทอง กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ประธานกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรทั่วไป ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจารย์ปรีดา นันต์ธนะ กรรมการบริหารหลักสูตรทั่วไป อาจารย์ณัฐวิชช์ อัศวชาติชาญชัย กรรมการบริหารหลักสูตรทั่วไป รวมทั้งทีมงานอาสาสมัครฝ่ายต่าง ๆ มาพร้อมกัน ณ อุโบสถ ชั้น 1 วัดธรรมมงคล เพื่อประชุมเตรียมงานพิธีดังกล่าว

การประชุมในครั้งนี้ ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นแผนก เพื่อเตรียมพร้อมทางด้านสถานที่ และสิ่งต่าง ๆ ที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สาธุชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญบวชชีพราหมณ์  และยังมีการกล่าวถึงปัญหาในปีที่แล้วเพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาให้พร้อมสำหรับพิธีในปีนี้ด้วย ส่วนมาตรการป้องกันการระบาดเชื้อโรค covid-19 ได้กำหนดให้มีทางเข้าจุดเดียว จัดเตรียมแอลกอฮอล์ทั่วบริเวณงานพิธี และขอความร่วมมือสาธุชนทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านมาร่วมกันทำบุญในงานสวดลักขีบวชชีหมื่นคนและงานทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล 101 ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร