Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

บรรยากาศการเรียนการสอน ในหัวข้อ 3.1 สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 47 ภาคจันทร์ - ศุกร์ 03/11/63

บรรยากาศการเรียนการสอน ในหัวข้อ 3.1 สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 47 ภาคจันทร์ - ศุกร์ 03/11/63

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. พระครูสรพาจน์พิไล (พงค์ศักดิ์ ญาณวํโส) เมตตาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ 3.1 สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ให้กับนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 47 (สตฺตจตฺตาฬีสโม) สิริญาณ (ความรู้อันมงคล) ภาคจันทร์ - ศุกร์ ณ ห้องบรรยายครูสมาธิ พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ ศรีรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 อันเป็นบทเรียนพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อปูพื้นความรู้ในเรื่องสมาธิสำหรับนักศึกษาครูสมาธิในลำดับหัวข้อต่อจากนี้ไป

ซึ่งการเรียนการสอนในวันนี้ นักศึกษาได้ผ่านบทเรียนพื้นฐานในหลักสูตรครูสมาธิเล่มที่ 1-2 แล้ว และได้มีความสนใจเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งตั้งใจที่จะศึกษาให้ได้รับความรู้มากที่สุดในหัวข้อต่าง ๆ จึงได้มารับฟังการบรรยายอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยการเปิดหัวข้อแรกของหลักสูตรครูสมาธิเล่มที่ 3 นี้ ได้มีการถ่ายทอดสดไปยังสถาบันพลังจิตตานุภาพทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมกัน