Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ในหัวข้อ 3.1 สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 47 ภาคเสาร์-อาทิตย์ 7/11/63

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ในหัวข้อ 3.1 สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 47 ภาคเสาร์-อาทิตย์ 7/11/63

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 น. พระอาจารย์ชาญชัย สุธมฺโม เมตตามาเป็นผู้สอนในหัวข้อ 3.1 สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ให้กับนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 47 (สตฺตจตฺตาฬีสโม) สิริญาณ (ความรู้อันมงคล) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ณ ห้องบรรยายครูสมาธิ พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ ศรีรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โดยมีการถ่ายทอดสดไปยังสถาบันพลังจิตตานุภาพทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมกัน

ซึ่งการเรียนการสอนในวันนี้ นักศึกษาได้ผ่านบทเรียนพื้นฐานในหลักสูตรครูสมาธิเล่มที่ 1-2 แล้ว และได้มีความสนใจเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งตั้งใจที่จะศึกษาให้ได้รับความรู้มากที่สุดในหัวข้อต่าง ๆ จึงได้มารับฟังการบรรยายอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยการเปิดหัวข้อแรกของหลักสูตรครูสมาธิเล่มที่ 3 นี้ ได้มีการถ่ายทอดสดไปยังสถาบันพลังจิตตานุภาพทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมกัน