Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 47 15/11/63

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 47 15/11/63

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 47 สิริญาณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 22 สาขา ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 และทางสถาบันยังได้มีการถ่ายทอดสดจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 ไปยังทุกสาขาทั่วประเทศอีกด้วย


โดยเวลา 7.00 น. นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 47 ได้เริ่มทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อร่วมงาน เวลา 7.30 น. นักศึกษาแยกย้ายกันเป็นกลุ่ม เพื่อเยี่ยมชมสักการะเก้ามหามงคลบริเวณวัดธรรมมงคล ได้แก่ พระอโศกพยา (หลวงพ่อพันปี), พระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, พระอัฏฐาฬส, พระพุทธรูป ภ.ป.ร. (หลวงพ่อองค์ดำ), พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (หลวงพ่อหยก), พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระแม่กวนอิม), พระพุทธสุพิโนภาสศาสดา (หลวงพ่อใหญ่) และ พระเมตตาพระพุทธเจ้า

เวลา 9.30 น. นักศึกษาครูสมาธิกลับเข้ามาพร้อมกันที่ อุโบสถชั้นล่าง โดยพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธาน จุดธูปเทียน นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาครูสมาธิ อาจารย์นฤมิต ปรีดาวิภาต ผู้ช่วยผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล ภาคเสาร์-อาทิตย์ ได้นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและนำกล่าวมอบตัวเป็นศิษย์ อาจารย์ธนิก คันธโชติ กรรมการบริหารจัดการหลักสูตรทั่วไป ผู้ช่วยผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล ภาคจันทร์-ศุกร์ กล่าวรายงาน และนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 47 ร่วมกันถวายผ้าป่ากิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2

ต่อมาอาจารย์ธนิก คันธโชติ นำสวดอิติปิโส 3 จบ และนั่งสมาธิ 5 นาที จากนั้นอาจารย์จุฑามาศ แซ่ตั้ง ได้แนะนำโครงการต่าง ๆ ของเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) อาทิเช่น โครงการประทีปเด็กไทย เป็นโครงการที่เจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง โครงการบัตรสีชมพู เป็นโครงการที่สนับสนุนการเผยแพร่สมาธิ เพื่อสร้างสันติสุขอันไพบูลย์ให้แก่โลก

จากนั้นนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 47 ได้ร่วมกันร้องเพลงอรุณทอแสงและเพลงไชน์นิ่งซัน ซึ่งเป็นเพลงประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ เพื่อปิดงานกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอิ่มเอมและมิตรภาพที่ดีต่อกันจากเพื่อนครูสมาธิที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมดี ๆ ในวันนี้