Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานฉัน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร 300 รูป โดยเสด็จพระราชกุศล 29/12/63

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานฉัน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร 300 รูป โดยเสด็จพระราชกุศล 29/12/63

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 10.30 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานฉัน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร 300 รูป โดยเสด็จพระราชกุศล นายแพทย์ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นตัวแทนในการถวายสำรับพระราชทาน ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร ดังมีรายนามพระภิกษุสงฆ์ผู้รับพระราชทานฉัน ดังนี้

1. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม
2. ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
3. พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
4. พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
5. พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม
6. พระธรรมโสภณ (ประสิทธิ์ ธมฺมปฺปสิทฺธิ) วัดเทพศิรินทราวาส
7. พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก) วัดบวรนิเวศวิหาร
8. พระเทพเจติยาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต) วัดโสมนัสราชวรวิหาร
9. พระเทพโมลี (ธนู วรธนุ) วัดเทพศิรินทราวาส
10. พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฎโฐ) วัดตรีทศเทพ วรวิหาร