Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

การอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 2 ณ ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ 9 - 11/06/60

การอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 2 ณ ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ 9 - 11/06/60

  วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลาประมาณ 16.00 น. คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 2 จำนวน 80 คน ได้ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ สมาธิชนะใจตนเอง หลักสูตรขั้นพื้นฐานโดยพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 โดยมีคณะพระวิทยากร ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เป็นผู้ให้การอบรม

  ต่อมาเวลา 19.30 น. พระครูสมุห์พรหมมา ธมฺมวโร เมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ พร้อมนำคณะผู้เข้ารับอบรมรับศีล ต่อมาพระอาจารย์เอกลักษณ์ สันติธมฺโม เมตตาบรรยายหัวข้อแรก คือ สมาธิธรรมชาติ/สมาธิสร้างขึ้นให้กับผู้เข้าอบรม จากนั้นก็เดินจงกรมและนั่งสมาธิพร้อมกัน ก่อนแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการปฏิบัติเดินจงกรม-นั่งสมาธิ และทำวัตรเช้า ณ ถ้ำวิปัสสนาจากนั้นเวลา 9.00 น.อาจารย์เฟื่องรุ่ง สุขไพโรจน์ บรรยายหัวข้อสมาธิตื้น/สมาธิลึก ต่อด้วยสวดมนต์บทพลจักรรัตนสูตร และชมวีดีทัศน์ร่วมกัน ในช่วงบ่ายมีการบรรยายหัวข้อการเพิ่ม/การเสื่อมของสมาธิ โดยอาจารย์ภรณ์จิตร กองแก้ว เมื่อจบการบรรยายผู้เข้าร่วมอบรมก็เดินจงกรมและนั่งสมาธิร่วมกัน หลังจากนั้นผู้เข้าอบรมได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการทำความสะอาดบริเวณลานหน้าอุโบสถและศาลา 84 ปี ต่อมาก็แยกย้ายเพื่อพักผ่อนรับประทานอาหาร จนกระทั่งเวลา 18.00 น. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันปฏิบัติเดินจงกรม-นั่งสมาธิ ทำวัตรเย็น ณ จากนั้นก็มีการสนทนาธรรม ถามตอบปัญหาโดยคณะพระวิทยากรของสถาบันฯ

  เช้าวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เริ่มต้นเช้าวันสุดท้ายของหลักสูตรชินนสาสมาธิ 2 ด้วยการปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ ทำวัตรเช้า ทำบุญใส่บาตร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จากนั้น พระอาจารย์ภควันต์ ธมฺมปยุตฺโต เมตตาบรรยายหัวข้อสมาธิกับการงาน สมาธิกับการรักษาโรค ต่อจากนั้นผู้เข้าอบรมร่วมสวดมนต์พระปริตรด้วยกัน ช่วงบ่ายผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ต่อมาพระครูวินัยธรอำไพ จิรธมฺโม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้าอบรมได้กล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย ขอขมาพระอาจารย์และขอขมาเพื่อนผู้เข้าร่วมอบรม ก่อนเดินทางกลับบ้านด้วยความอิ่มในบุญกุศลที่ได้ปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 2 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืนนี้ จะเห็นได้ว่าผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ซึ่งมีประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันต่อไป หน่วยงานหรือองค์กรใดสนใจเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ สามารถติดต่อได้ที่โทร : สำนักงานพระวิทยากร 088-238-3844 หรือ 02-311-1387 กด 2 ,อาจารย์นิภาพร บัวทอง081-373-1600