Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

กิจกรรม

พระพรหมมงคลญาณ วิ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อุทิศถวาย พระราชสิทธิวิมล

อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง จังหวัดชลบุรี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563