Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ภาพการปฎิบัติงานของคณาจารย์/พี่เลี้ยงโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสัคคสาสมาธิรุ่นที่8(หญิง)เรือนจำกลางขอนแก่น ระหว่างวันที่6มี.ค.60–31มี.ค.60

ภาพการปฎิบัติงานของคณาจารย์/พี่เลี้ยงโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสัคคสาสมาธิรุ่นที่8(หญิง)เรือนจำกลางขอนแก่น ระหว่างวันที่6มี.ค.60–31มี.ค.60

วันที่ 6 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย พอจ.กัณฑสิทธิ์ หิริธัมโม                           

วันที่ 7 มีนาคม 2560   มกราคม 2560  อ.บรรยาย พระครูสันติธรรมคุณากร

วันที่ 8 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย อ.สายัณห์ คมขำ

วันที่ 9 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย อ.สายัณห์ คมขำ

วันที่ 10 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย อ.กรองแก้ว โลห์ชัย/อ.คำประเคียน โพธิ์เพชรเล็บ

วันที่ 13 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย อ.อมรรัตน์ พิทักษ์วงศ์ศร/อ.ธงชัย ธีระรัตนนุกูลชัย

วันที่ 14 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย อ.ณิชกมล จารุโชติกมล/อ.อัจฉรา ชนะบุญ

วันที่ 15 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย อ.สุนทรี สุริยะไกร/อ.สุณิตรา ทองนุช

วันที่ 16 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย อ.อุไร เลขวรรณวิเศษ /อ.สุชาดา ธีระรัตนนุกุลชัย

วันที่ 17 มีนาคม 2560   อ.บรรยาย อ.ลออ ผาน้อย/อ.นิยะดา ห่อนาค

วันที่ 20 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย อ.กรรณิการ์ ขยันการ/อ.สง่า ไฝเจริญมงคล

วันที่ 21 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย อ.ชัยยะ แสงจันทร์นวล/อ.สมพงษ์ ธรรมแสง

วันที่ 22 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย อ.ชูศรี คูชัยสิทธิ์/อ.พนิษฐา พานิชาชีวะกุล

วันที่ 23 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย อ.สนิท น้อยเวียง/อ.ลักขณา ยิ่งธงชัย

วันที่ 24 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย อ.สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ/อ.สากล ธรรมทินโน

วันที่ 27 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย อ.ราชัน ไชยบัง/อ.พรทิพย์ บุญพวง

วันที่ 28 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย อ.มงคล หล้าหา

วันที่ 29 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย อ.พลากร บัณฑิตวงษ์/อ.จินตนา บุญจันทร์

วันที่ 30 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย อ.ณรรธวรรณ เมืองสนธิ์/อ.ธันสิตา อนันต์ธีระกุล

วันที่ 31 มีนาคม 2560  อ.บรรยาย อ.สายัณห์ คมขำ

วันที่ 3 เมษายน 2560  พิธีปิด

     ขอขอบคุณอาจารย์มงคล หล้าหา ผู้จัดการเขตสัคคสาสมาธิและผู้ดูแลสถาบัน

พลังจิตตานุภาพ สาขา31 วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง (ธ) จ.ขอนแก่น

อ.สายัณห์ คมขำ ผู้จัดการโครงการหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ขออนุโมทนาบุญกับ

คณาจารย์และคณะทำงานทุกท่าน  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

    สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา31วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง(ธ)จ.ขอนแก่น

โทร.084-428-1395 , 087-237-9988 , 081-058-6545