Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพในประเทศไทย

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
สาขา ที่อยู่ จังหวัด เบอร์โทร/เว็บไซต์
0 สำนักงานใหญ่วัดธรรมมงคล https://goo.gl/maps/x2agTVBZhYN2 กรุงเทพมหานคร
02-311-3903
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
พระปลัดเสริมพร ธมฺมวโร

ผดล.ภาคจันทร์-ศุกร์ และ เสาร์-อาทิตย์
อ.นิภาพร บัวทอง (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทั่วไป)

ผช.ผดล. ภาคจันทร์-ศุกร์
อ.ปรีดา นันต์ธนะ (กรรมการบริหารหลักสูตรทั่วไป)
อ.ธนิก คันธโชติ
อ.วิรัตน์ มลคลปิยะธนา
อ.ภาสกร นามปีติ

ผช.ผดล.ภาคเสาร์-อาทิตย์
อ.ณัฐวิชช์ อัศวชาติชาญชัย (กรรมการบริหารหลักสูตรทั่วไป)
อ.นพดล ช่างปรีชา
อ.สุรชัย บัวเมือง
อ.ภานุพันธ์ ถิตะพาณิชย์
อ.นฤมิต ปรีดาวิภาต

mahavivat89@gmail.com
1 บ้านอาจารย์อำนวย สุวรรณคีรี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
099-364-7893
ดร.ประชัน ชะชิกุล
2 วัดพุทธบูชา บางมด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
02-874-8108
081-651-4237
อ.สมศักดิ์ ชื่นชัยธรรม
4 วัดสิริกมลาวาส ถ.ลาดพร้าววังหิน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
02-570-8281
081-910-5996, 087-8021777
อ.ปริศนา ไกรวิทย์
8 อาคารไอทาวเวอร์ วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
02-554-9902
089-201-5465
อ.ชัยศิริ เศรษฐบุตร
9 วัดวิมุตยาราม (บ้านบรรณรุจิ) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
02-880-1742
089-665-2323
อ.นันทนา บรรณรุจิ
10 วัดผ่องพลอย สุขุมวิท 105 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-558-8017
อ.สุวิทย์ หาญเมธีคุณา
14 บ้านปิยะธรรม สุขุมวิท 81 กรุงเทพมหานคร
098-585-8551
02-332-5827
อ.สิริเพ็ญ จินากุล
25 อโศก - สุขุมวิท (อาคารลาส โคลินาส) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-341-3355
อ.ศิวะ แสงมณี
093-641-9995
อ.พันตรีหญิง สุรัสวดี ร้อยพุทธ (ผช.ผดล.)
26 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
084-459-1100
อ.อรทัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
28 กลอรี่เฮ้าส์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-174-4209
089-818-1998
089-897-3776
086-626-0456
อ.อุสา -พงษ์ศักด์ ธีรนิพัทธ์
30 โรงเรียนวชิรมกุฏ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
085-145-2590
อ.พัชรศรัณย์ หมีกุละ
33 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หนองแขม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
089-992-6816
อ.จุติพงษ์ วงศ์วิวัฒน์
34 สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-350-0922
อ.พิศาล จอโภชาอุดม
35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
084-129-5585
อ.รศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
37 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาด เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
062-918-8552
ดร. อุสิรา อโนมะศิริ
39 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
085-122-3803
อ.ผุสดี รอบรู้
41 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพมหานคร
080-231-9999
อาจารย์ พรรณี จารุสมบัติ
46 อาคาร วี. เอส. เคมเฮ้าส์ รองเมือง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
02-214-3446-7 ต่อ 3500
081-612-0775
087-055-4007
อ.พรพรรณ มรรคผล
47 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
02-919-0090 ต่อ 203, 220,100
081-985-1669
อ. ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
49 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-646-7518
อ.ธีระ สุวรรณกุล
52 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
02-326-4386
02-326-4662
081-985-1669
อ. ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
089-203-9177
อ. มะลิวัลย์ ฉวีสุข
79 วิศวกรรมสถานฯ (วสท.) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
086-310-7295
อ.เฟื่องรุ่ง สุขไพโรจน์
92 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
081-819-2083
อ.ประพีร์ บุรี
100 ซีฟโก้ 2-ทวีมิตร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
086-8842882
อ.วชิราวัลย์ มหพรภัสสร์
119 วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
085-239-6336
อ. น.ท.สมพงษ์ กาญจนเสถียร
122 โรงงานยาสูบ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-932-9947
อ.สมฤดี วัฒนาวงศ์
127 โรงเจ เปา ฮก เก็ง 327/7-8 ริมคลองมอญฯ ต.วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
095-982-2964,02-411-4603
อ.ดวงกมล ชลสายพันธ์
128 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-496-0136
ร.ศ.ภาณิดา มาประเสริฐ
130 TIMES SQUARE กรุงเทพมหานคร
081-816-4050
อ.วรรณรัชต์ ยงเกียรติไพบูรณ์
134 กลุ่มบริษัทปตท. 555 เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 12 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร
081-356-6495, 081-989-1444
gwyn85@hotmail.com
อ.กวิน ทรัพย์สุนทร
135 วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
081-849-4624,083-017-8131
อ.อรนารถ เตชะสุริยะมณี
144 ชัชรีย์ บุนนาค ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน กรุงเทพมหานคร
081-928-6879
อ.ปริยากร ทั่งทอง
145 วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
085-916-2663
อ.ณิชพักตร์ กรุดพันธ์
147 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
086-166-1648
ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
148 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
089-496-8255
นางปัทมาภรณ์ มิกานนท์
149 อาคารอื้อจือเหลียง กรุงเทพมหานคร
150 โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
081-256-7896
พ.ต.ท.หญิง ภิญญดา ถนอมกล่อม
151 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร
081-318-9797
พล.ต.ธราวุฒิ ศรีนครไทย
168 อาคารกองบุญมา สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
086-884-2882
อ.วชิราวัลย์ มหพรภัสร์
169 ตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
02-9723405 ถึง 7
อ.คณึงนิต ธรรมวัฒนะ
170 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
081-985-1669
อ.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
176 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
098-991-2850
อ.สุริยา มากมูล
177 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร
179 อาคารสามารถคอร์ปอเรชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
081-985-1669
อ.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
180 กระทรวงการคลัง สามเสน กรุงเทพมหานคร
086-884-2882
อ.วชิราวัลย์ มหพรภัสร์
181 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ กรุงเทพมหานคร
081-826-5519
อ.นพพร ลิ้นทอง
187 รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
081-646-7518
อ.ธีระ สุวรรณกุล
188 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ กรุงเทพมหานคร
081-9208180
อ.วันชัย วงศ์ศรีสุภางค์
195 วัดป่าวิศรุตรัตนาราม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
089 884 8024
อ.สุเทพ สุนาวี
200 ซอยรามคำแหง 24/ ซอยพระรามเก้า 41 กรุงเทพมหานคร
081-985-1669
อ.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
214 วัดแก้วไพฑูรย์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
084-863-8639
อ.มาลี หมื่นณรงค์
236 ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย เขตบางบอน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
082-005-4290
อ.นิติธร วิสุทธิมโน
129 สุมนานุสรณ์(วัดบางขวาง) จ.นนทบุรี นนทบุรี
086-074-4263
อ.วิภารัตน์ วงศ์วิวัฒน์
172 วัดท่าบันเทิงธรรม อ.บางใหญ่ นนทบุรี
081-841-3797
อ.สมมาตร รักษ์ถาวรกุล
178 กฟผ.บางกรวย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี
085-945-9546
อ.ฐนดล สังข์ทอง
206 วัดพุทโธภาวนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นนทบุรี
085-188-6326
อ.ณัฐปรียา วิจิตรฐะพันธุ์
226 วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี นนทบุรี
085-945-9546
อ.ฐนดล สังข์ทอง
117 วัดโสภาราม จ.ปทุมธานี ปทุมธานี
081-315-4776
อ.จินตนา เคน้ำอ่าง
152 อาคารไออาร์บิวติน่า - ปากซอยพหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี
089-201-1571
อ.วีรวรรณ เลิศวรธรรม
186 หมู่บ้านคลองซอยที่ 11 ปทุมธานี
193 คุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง ปทุมธานี
089-456-9913
อ.นวรัตน์ ปวรตรัยรัตน์
6 วัดบางโฉลงใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ
081-945-2247
อ.ไพฑูรย์ อ้นเจริญ
142 วัดโสธรนิมิตต์ อ.เมือง สมุทรปราการ
089-205-2024
อ.ศักรินทร์ รังสิยฉัตร
143 วัดศรีรัตนธรรมาราม อ.บางพลี สมุทรปราการ
081-269-5522
อ.วิระดนัย ไผ่อรุณรัตน์
173 วัดหนามแดง จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ
089-121-1758
อ.นันทิรัตน์ สมานหงษ์