Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพในประเทศไทย

ทุกภูมิภาค กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
สาขา ที่อยู่ จังหวัด แผนที่ เวลาเรียน เบอร์โทร/เว็บไซต์
0 สำนักงานใหญ่วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
จันทร์ - ศุกร์, เสาร์ - อาทิตย์
โทร. 08 6810 2626

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ พระราชปัญญาวชิโรดม

ผดล. ภาคจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์
อ.ชาญชัย มโนมัยพิบูลย์

ผช.ผดล. ภาคจันทร์-ศุกร์
อ.ธนิก คันธโชติ
อ.ภาสกร นามปีติ

ผช.ผดล.ภาคเสาร์-อาทิตย์
อ.นพดล ช่างปรีชา
อ.สุรชัย บัวเมือง
อ.ภานุพันธ์ ถิตะพาณิชย์
อ.นฤมิต ปรีดาวิภาต

e-mail : wattham2561@gmail.com
1 บ้านอาจารย์อำนวย สุวรรณคีรี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-984-4081
อ.อำนวย สุวรรณคีรี
2 วัดพุทธบูชา บางมด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
098-789-8485
อ.สมศักดิ์ ชื่นชัยธรรม
4 วัดสิริกมลาวาส ถ.ลาดพร้าววังหิน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
02-570-8281
081-910-5996, 087-8021777
อ.ปริศนา ไกรวิทย์
6 วัดบางโฉลงใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ
เสาร์-อาทิตย์
092-635-1659
อ.อภิวิชช์ ขำสุทธิ์
8 อาคารไอทาวเวอร์ วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
02-554-9902
081-840-5844
อ.มาลีรัต์ ปลื้มจิตรชม
10 วัดผ่องพลอย สุขุมวิท 105 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
081-558-8017
อ.สุวิทย์ หาญเมธีคุณา
14 บ้านปิยะธรรม สุขุมวิท 81 กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
081-987-1475
อ.วิษณุ ทัศนศร
25 อโศก - สุขุมวิท (อาคารลาส โคลินาส) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
081-341-3355
อ.ศิวะ แสงมณี
093-641-9995
อ.พันตรีหญิง สุรัสวดี ร้อยพุทธ (ผช.ผดล.)
26 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
084-459-1100
อ.อภิภัต กิจธนะเสรี
28 กลอรี่เฮ้าส์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
081-174-4209
089-818-1998
089-897-3776
086-626-0456
อ.อุสา -พงษ์ศักด์ ธีรนิพัทธ์
30 โรงเรียนวชิรมกุฏ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
085-145-2590
อ.พัชรศรัณย์ หมีกุละ
33 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หนองแขม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
089-992-6816
อ.จุติพงษ์ วงศ์วิวัฒน์
34 สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-808-3069
อ.นฤมล ซู
35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-908-5090
รศ. ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
37 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาด เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
085-491-4164
อ. มณฑิกา เทพกาญจนา
39 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-915-0949
ดร.วรพล มาลสุขุม
41 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพมหานคร
พักการเรียนการสอนชั่วคราว
081-811-9088
อ. จินตนา วรมงคล
46 อาคาร วี. เอส. เคมเฮ้าส์ รองเมือง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
02-214-3446-7 ต่อ 3500
081-612-0775
087-055-4007
อ.พรพรรณ มรรคผล
47 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
02-919-0090 ต่อ 203, 220,100
081-985-1669
อ. ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
49 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-646-7518
อ.ธีระ สุวรรณกุล
52 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
02-326-4386
02-326-4662
081-985-1669
อ. ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-696-8668
ผศ.อวยชัย จีระชน
79 วิศวกรรมสถานฯ (วสท.) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
081-844-1322
ดร.วันชัย เทพรักษ์
92 มูลนิธิภิรัชบุรี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
081-819-2083
อ.ประพีร์ บุรี
100 ซีฟโก้ 2-ทวีมิตร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
081-985-1669
ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
117 วัดโสภาราม จ.ปทุมธานี ปทุมธานี
เสาร์-อาทิตย์
099-046-9662, 061-669-8969
อ.กฤศญารัชย์ เคน้ำอ่าง
119 วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
085-239-6336
อ. น.ท.สมพงษ์ กาญจนเสถียร
122 โรงงานยาสูบ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-837-5406
อ.วีระเดช กิไพโรจน์
127 โรงเจ เปา ฮก เก็ง 327/7-8 ริมคลองมอญฯ ต.วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
095-982-2964,02-411-4603
อ.ชลณิชาพัชร์ ชลสายพันธ์
128 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
091-697-8959
ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
129 สุมนานุสรณ์(วัดบางขวาง) จ.นนทบุรี นนทบุรี
เสาร์-อาทิตย์
086-074-4263
อ.วิภารัตน์ วงศ์วิวัฒน์
130 TIMES SQUARE กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
02-253-9333,
064-646-6595
อ.วรรณรัชต์ ยงเกียรติไพบูลย์
134 กลุ่มบริษัทปตท. 555 เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 12 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร
089-967-6591
อ.เรณุกา พันทวีศักดิ์
135 วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
096-849-2953
อ.ชิติพัทธ์ เมธีสกุล
142 วัดโสธรนิมิตต์ อ.เมือง สมุทรปราการ
เสาร์-อาทิตย์
089-205-2024
อ.ศักรินทร์ รังสิยฉัตร
143 วัดศรีรัตนธรรมาราม อ.บางพลี สมุทรปราการ
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
081-269-5522
อ.วิระดนัย ไผ่อรุณรัตน์
144 ม.ราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
081-751-9323
อ.ธีระศักดิ์ จันทโชติ
145 วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
085-916-2663
อ.ณิชพักตร์ กรุดพันธ์
147 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
พักการเรียนการสอนชั่วคราว
086-392-2296
อ.รุ่งทิพย์ พุ่มดนตรี
148 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
082-168-6755
รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
149 อาคารอื้อจือเหลียง กรุงเทพมหานคร
081-682-8588
อ.สาธิตา ชูติกาญจน์
150 โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
081-256-7896
พ.ต.อ.หญิง ภิญญดา ถนอมกล่อม
152 อาคารไออาร์บิวติน่า - ปากซอยพหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี
จันทร์-ศุกร์
089-201-1571
อ.วีรวรรณ เลิศวรธรรม
168 อาคารกองบุญมา สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
099-451-5858
อ.อาริยา สุวรรณไพรพัฒนะ
168 อาคารกองบุญมาเพาะรัก-สุขสวัสดิ์ (บรรยาย 7:00 - 7:30 น.) กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
086-903-7287
อ.พลเทพ จับจิตร์
169 ตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
02-9723405 ถึง 7
อ.คณึงนิต ธรรมวัฒนะ
170 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
085-251-2888
อ.จินดา ค้าวรรธนะกูล
172 วัดท่าบันเทิงธรรม อ.บางใหญ่ นนทบุรี
เสาร์-อาทิตย์
081-841-3797
อ.สมมาตร รักษ์ถาวรกุล
173 วัดหนามแดง จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ
เสาร์-อาทิตย์
081-815-1672
อ.รัชนี ชัยชาติ
176 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
098-991-2850
อ.สุริยา มากมูล
177 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร
081-313-9461
พลเอกวชิระ เกียรตินันทน์
178 กฟผ.บางกรวย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี
จันทร์-ศุกร์
085-945-9546
อ.ฐนดล สังข์ทอง
179 อาคารเอนก และสุวิมล เลาหเพียงศักดิ์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
081-985-1669
ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
180 อาคารอกนิษฐ์ บุญเหลือหล่อ (พหลโยธิน11) กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
08-1985-1669
ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
181 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
081-826-5519
อ.นพพร ลิ้นทอง
186 วัดป่าเลิศธรรมนิมิต คลอง 11 จ.ปทุมธานี ปทุมธานี
187 รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
081-942-4656
อ.อาลัย พรหมชนะ
188 โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ กรุงเทพมหานคร
081-9208180
อ.วันชัย วงศ์ศรีสุภางค์
193 คุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง ปทุมธานี
เสาร์-อาทิตย์
062-682-5688
อ.ณัฐนันท์ เอี่ยมศิริ
195 วัดป่าวิศรุตรัตนาราม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
083-768-2224
อ.สิทธิพันธุ์ หลักแหลม
200 ซอยรามคำแหง 24/ ซอยพระรามเก้า 41 กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
081-985-1669
ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
206 วัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย นนทบุรี
เสาร์-อาทิตย์
081-912-6735
อ.ปรีดา สุทธิภิบาล
214 วัดแก้วไพฑูรย์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
084-863-8639
อ.มาลี หมื่นณรงค์
226 วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี นนทบุรี
จันทร์-ศุกร์
085-945-9546
อ.ฐนดล สังข์ทอง
236 ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย เขตบางบอน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
081-777-9933
อ.ปัญญา วิทยวัฒนไพศาล
254 วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
085-251-2888
อ.จินดา ค้​าวรรธนะกูล
259 วัดปัญจบูรพาจารย์ คลองสาม, คลองหลวง ปทุมธานี
เสาร์-อาทิตย์
081-905-4233
อ.ยุพิน ศรีสุดดี
261 วัดบางหญ้าแพรก อ.พระประแดง สมุทรปราการ
เสาร์-อาทิตย์
083-831-6555
อ.เพ็ญจะ จงไทย
271 กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
วิทันตสาสมาธิ
281 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
วิทันตสาสมาธิ
282 หมู่บ้านสิวลี 2 รังสิต ปทุมธานี
ครูสมาธิ
081-304-4199
พอ.(พิเศษ) เกษม รัตนปราณี
285 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยา เขตสะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร
วิทันตสาสมาธิ
290 วัดเพลงกลางสวน แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
082-005-4290
อ.นิติธร วิสุทธิมโน
299 ปัญญาวิลเลจ 91 ถ.ปัญญาอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
081-840-5844
อ.มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม