Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพในประเทศไทย

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง
ภาคเหนือ
สาขา ที่อยู่ จังหวัด เบอร์โทร/เว็บไซต์
118 วัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร กำแพงเพชร
092-187-4073
อ.เบญจวรรณ ตัญญู
21 อุทธยานธรรมกิตติลักษณ์ จ.เชียงใหม่ เชียงราย
081-9248588
อ.สุทธิลักษณ์ สุทธิ
23 วัดเม็งรายมหาราช (ฮ่องลี่) อ.เมือง จ.เชียงราย เชียงราย
081-783-2331
088-259-0622
อ.ณัฐพัชร นพชญานนท์
158 โรงเรียนปล้องวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย เชียงราย
081-387-5365
อ.โรจน์ จุใจ
197 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เชียงราย
232 วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เชียงราย
085-039-5539
อ.เดือนจิต วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์
244 วัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย เชียงราย
081-881-4906
อ.พวน โฆษิตศักดิ์
24 บ้านศรีศุกรี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
089-798-4608
อ.ศรีสุรางค์ ศรีศุกรี
64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
095-669-7955
อ.วไลทัศน์ วรกุล
154 วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
089-798-4608
อ.ศรีสุรางค์ ศรีศุกรี
201 วัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง เชียงใหม่
204 วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
081-716-5842
อ.วิสุทธิ์ แดงดีมาก
243 วัดเสาหิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
084-050-6555
อ.กีรวัสส์ แสงโรจนธงชัย
16 วัดสีตลาราม จ.ตาก ตาก
085-249-9265
อ.นงค์นุช อุดกันทา
156 วัดมณีไพรสณฑ์ อ.แม่สอด จ.ตาก ตาก
085-249-9265
อ.นงค์นุช อุดกันทา
102 วัดอรัญญาวาส อ.เมือง จ.น่าน น่าน
086-186-7182
อ.วัลภารัตน์ มีชำนาญ
157 วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน น่าน
089-430-4777
อ.นพ.ฐปนัท ศรีธาราธิคุณ
27 วัดรัตนวราราม อ.เมือง จ.พะเยา พะเยา
089-851-6416
อ.วิรัลพัชร ศิริสุภเศรษฐ์
113 วัดศรีวิสุทธาราม พิษณุโลก
093-632-4914
อ.จันทร์ทิพย์ ใจซื่อกุล
191 วัดจันทร์ตะวันออก อำเภอเมือง พิษณุโลก
089-961-5942
อ.ภัทรพร มีพยุง
203 วัดเจดีย์ยอดทอง (ใหม่) พิษณุโลก
062-619-1597
อ.มนัส มีชาวนา
222 วัดนครไทยวราราม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พิษณุโลก
099-268-1564
อ.จารุณี มีพยุง
138 วัดเพชรวราราม(พระอารามหลวง) อ.เมือง เพชรบูรณ์
081-914-0324
อ.รัตนสุดา ศิริสัมพันธ์
225 วัดสว่างเนตร จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
081-283-7342
อ.วิลาวรรณ วิภาจักษณกุล
12 วัดศรีบุญเรือง จ.แพร่ แพร่
088-263-1532
อ.จรัญ แสนอินทร์
114 วัดม่วยต่อ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน
083-823-2766
อ.ปธานชัย วายุโชติ
7 มหาวิทยาลัยเนชั่น อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง
081-112-4119
อ.วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์
22 วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง
061-614-7951​
อ.ไรวินทร์ สังข์ทอง
190 แม่เมาะ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตแม่เมาะ ลำปาง
062-308-6589
อ.จิตสุภา พัฒนเดชปัญญา
87 บ้านสวนพรพนา ต.ศรีบัวบาน จ.ลำพูน ลำพูน
086-656-6094
อ.สุภัคชญา บุญเฉลียว
155 วัดป่ารัชดาราม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ลำพูน
089-7006-103
อ.สุพันธ์ ศรีชูกุล
242 วัดพระยืน อ.เมือง จ.ลำพูน ลำพูน
089-700-6103
อ.สุพันธ์ ศรีชูกุล
120 วัดไทยชุมพล จ.สุโขทัย สุโขทัย
090-902-5465
อ.รุทธ์ พลาวุฑฒ์
221 วัดคุ้งวารี ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สุโขทัย
081-888-3824
อ.รัจจา ศรีสุเทพ
230 วัดป่าธัมมานุสรณ์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สุโขทัย
098-659-9586
อ.สิรภพ แก้วทุ่ง
245 วัดไพรงาม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย สุโขทัย
064-356-7705
อ.สุนทรี อินทโชติ
115 วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
091-479-4191
อ.วิจิตรไพลิน เสรีศักดิ์