Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพในประเทศไทย

ทุกภูมิภาค กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง
ภาคเหนือ
สาขา ที่อยู่ จังหวัด แผนที่ เวลาเรียน เบอร์โทร/เว็บไซต์
3 วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์
094-926-4516
อ.จักรพันธ์ อภิรัชตานนท์
7 มหาวิทยาลัยเนชั่น อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง
081-961-6072
อ.วรญา วิไลรัตน์
12 บ้านเหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ แพร่
เสาร์-อาทิตย์
084-740-0660
อ.ไชชยะ เศวตศิลา
16 วัดสีตลาราม จ.ตาก ตาก
เสาร์-อาทิตย์
085-249-9265
อ.นงค์นุช อุดกันทา
21 อุทธยานธรรมกิตติลักษณ์ จ.เชียงใหม่ เชียงราย
084-767-9988
อ.กิตติ จงพิพัฒนมงคล
22 วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
086-431-5820
อ.รัชฎาภรณ์ ชูจิตร์
23 วัดเม็งรายมหาราช (ฮ่องลี่) อ.เมือง จ.เชียงราย เชียงราย
เสาร์-อาทิตย์
095-559-1740
อ.ณัฐพัชร นพชญานนท์
27 วัดรัตนวนาราม อ.เมืองพะเยา พะเยา
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
089-851-6416
อ.วิรัลพัชร ศิริสุภเศรษฐ์
64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
จันทร์-ศุกร์
095-669-7955
อ.วไลทัศน์ วรกุล
87 บ้านสวนพรพนา ต.ศรีบัวบาน จ.ลำพูน ลำพูน
เสาร์-อาทิตย์
084-488-0384
อ. รำพรรณ์ ชูชัย
102 วัดอรัญญาวาส อ.เมือง จ.น่าน น่าน
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
086-186-7182
อ.วัลภารัตน์ มีชำนาญ
113 วัดศรีวิสุทธาราม พิษณุโลก
เสาร์-อาทิตย์
089-960-7488
อ. พรสวรรค์ ภัทเศรษฐเศรณี
114 วัดม่วยต่อ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน
เสาร์-อาทิตย์
083-823-2766
ดร.ปธานชัย วายุโชติ
115 วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
เสาร์-อาทิตย์
084-886-7088
อ.กชพร เสนาขันธ์
118 วัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร กำแพงเพชร
เสาร์-อาทิตย์
092-187-4073
อ.เบญจวรรณ ตัญญู
120 วัดไทยชุมพล จ.สุโขทัย สุโขทัย
เสาร์-อาทิตย์
090-902-5465
อ.รุทธ์ พลาวุฑฒ์
138 วัดเพชรวราราม(พระอารามหลวง) อ.เมือง เพชรบูรณ์
เสาร์-อาทิตย์
081-914-0324
อ.รัตนสุดา ศิริสัมพันธ์
154 วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์
081-2995248
อ.พล.ต.ท.สาโรจน์ ปัญญา

155 วัดป่ารัชดาราม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ลำพูน
เสาร์-อาทิตย์
089-700-6103
อ.สุพันธ์ ศรีชูกุล
156 วัดมณีไพรสณฑ์ อ.แม่สอด จ.ตาก ตาก
เสาร์-อาทิตย์
081-973-0767
อ.พนิดา กาวินำ
157 วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน น่าน
เสาร์-อาทิตย์
089-344-2888
อ.นพ.ฐปนัท ศรีธาราธิคุณ
158 วัดอำมาตย์ อ.เทิง จ.เชียงราย เชียงราย
เสาร์-อาทิตย์
081-387-5365
อ.โรจน์ จุใจ
190 วัดล้อมแรด ต.ล้อมแรด อ.เถิน ลำปาง
เสาร์-อาทิตย์
08-9956-4585
อ.พรศักดิ์ ศิษย์ชัยชนะ
191 วัดจันทร์ตะวันออก อำเภอเมือง พิษณุโลก
จันทร์-ศุกร์
089-961-5942
อ.ภัทรภร มีพยุง
197 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เชียงราย
081-924-8588
อ.สุทธิลักษณ์ สุทธิ
201 วัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์
081-993-6456
อ.ณัธน์สินี ณ เชียงใหม่
203 วัดเจดีย์ยอดทอง (ใหม่) พิษณุโลก
จันทร์-ศุกร์
081-688-3344
อ.กุลภรณ์ กมลพัฒนะ
204 วัดพระนอน (ขอนม่วง) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์
080-990-6835
อ.รุ่งทิพย์ ศรีณรงค์
221 วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สุโขทัย
เสาร์-อาทิตย์
095-619-5044
อ.ถิราภรณ์ ศรีสุเทพ
222 วัดบ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พิษณุโลก
เสาร์-อาทิตย์
099-268-1564
อ.จารุณี มีพยุง
225 วัดสว่างเนตร จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
เสาร์-อาทิตย์
081-283-7342
อ.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล
230 วัดหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
เสาร์-อาทิตย์
09-6652-5057
อ.สิรภพ แก้วทุ่ง
232 วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เชียงราย
เสาร์-อาทิตย์
085-039-5539
อ.เดือนจิต วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์
242 วัดพระยืน อ.เมือง จ.ลำพูน ลำพูน
จันทร์-ศุกร์
089-700-6103
อ.สุพันธ์ ศรีชูกุล
243 วัดเสาหิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์
084-050-6555
อ.กีรวัสส์ แสงโรจนธงชัย
244 วัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย เชียงราย
เสาร์-อาทิตย์
081-881-4906
อ.พวน โฆษิตศักดิ์
245 วัดไพรงาม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย สุโขทัย
เสาร์-อาทิตย์
064-356-7705
อ.สุนทรี อินทโชติ
251 วัดนิวาสสถาน อ.แม่อาย เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์
089-467-5154
อ.สิริกร ชิวปรีชา
256 วัดเขาแหลมเจริญธรรม ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เสาร์-อาทิตย์
099-220-7799
อ.อริยา เศรษฐ์เสถียร
257 วัดนิรมลวัฒนา (โป่งตูม) อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์
เสาร์-อาทิตย์
089-856-4714
อ.ผุสดี (อ.แดง)
265 วัดโพธิ์ทอง อ.บางระกำ พิษณุโลก
เสาร์-อาทิตย์
081-962-3435
อ.พัฒนพงศ์ โตอุ่นเพ็ชร
269 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์
089-956-4585
อ.พรศักดิ์ ศิษย์ชัยชนะ
279 วัดเด่นสะเดา อ.คลองขลุง กำแพงเพชร
093-274-9632
อ.พิศมัย สุบิน
283 วัดป่าอาจารย์มั่น (ภูริทัตโต) ต.เวียง อ.พร้าว เชียงใหม่
098-069-6964
288 วัดบุญวาทย์วิหาร ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง ลำปาง
0819616072
อ.วรญา วิไลรัตน์
289 วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
083-532-3995
อ.โสมนภา ศรีคำลือ