Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพในประเทศไทย

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขา ที่อยู่ จังหวัด เบอร์โทร/เว็บไซต์
89 วัดประชานิยม จ.กาฬสินธ์ุ กาฬสินธุ์
089-842-1666
อ.กาญจนา กุลวิทิต
31 วัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
084-428-1395
อ.มงคล หล้าหา
42 วัดคุ้มจัดสรรค์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
082-106-8651
อ.สุพรรณ เกษโสภา
78 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
085-000-7457
อ.นพ.พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
198 วัดโพธิ์ก่อง อ.ชุมแพ ขอนแก่น
68 วัดชัยภูมิวนาราม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ
 081-789-4623
อ. มานี อีหมั่น
219 วัดสว่างอารมณ์ จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ
081-592-8039
อ.วรรณภา ศักดิ์ประสิทธิ์
123 วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง นครพนม
083-1780266
อ.เจริญศรี อรุณปราการ
29 วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
081-846-0513
089-583-2045
อ.พิชัย บุญฑีย์กุล
45 วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
080 -335-6164
อ.สุวิมล พันธุ์เพียร
48 วัดป่าสว่างอารมณ์ บ้านใหม่สำโรง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
092-259-7894
อ. สมชาย บุญฑีย์กุล
90 วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
081-879-8661
081-579-2705
095-613-9915
อ.จิตรา อุณาพรหม
106 วัดถ้ำไตรรัตน์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
086-252-6111
อ.ณรงค์ บุญฑีย์กุล
116 วัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
081-977-4082
อ.สุริยา สาโรจน์
121 วัดม่วงสระน้อย อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
097-3359089
อ.พรทิพย์ สระบัว
174 วัดบ้านหาญ อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
091-018-8873
อ.จำเริญ ผดุงชอบ
124 วัดสามัคคีอุปถัมภ์ บึงกาฬ
085-000-5449
อ.ไกรรัชต์ ตรีสัตยพันธุ์
72 วัดอินทรวนาราม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
091-423-9998
อ.รวีโรจน์ ทองสง่า
167 วัดน้ำไหล อ.นางรอง บุรีรัมย์
085-223-4355
อ.ประภัทร ปองนาน
199 วัดสตึกพัฒนา อ.สตึก บุรีรัมย์
216 วัดตาอี อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
081 -703-1890
อ.สมจิต สังขรักษ์
217 วัดสวนใหญ่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
094-521-4695
อ.กมลทิพย์ เข็มทิศ
54 วัดศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม มหาสารคาม
089-577-7242
อ. กฤษฎา อึ้งตะกูล
125 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
081-881-1860
ผศ.ดร. เพชร เพ็งชัย
105 วัดป่าศิลาวิเวก จ.มุกดาหาร มุกดาหาร
081-752-4048
อ.ศศิพงษา จันทรสาขา
61 วัดป่านิคมพัฒนาราม จ.ยโสธร ยโสธร
087-951-1155
อ.ศักดิ์ชัย สายเชื้อ
83 วัดวิมลนิวาส อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
085-011-0838
093-971-0702
อ.พรสิทธิ์ ทวยนันท์
227 วัดกลาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
088-8385-9944
อ.สมชาย บุญฑีย์กุล
69 วัดศรีสุทธาวาส อ.เมืองเลย จ.เลย เลย
081-060-0655
อ.ธีระเดช ลุนาหา
97 วัดศรีทีปาราม อ.เมือง จ.เลย เลย
089-709-9398
อ.พนิดา อัคคะ
218 วัดโนนสว่าง อ.วังสะพุง จ.เลย เลย
088-033-9379
อ.กฤษณพงษ์ เหมบุรุษ
237 วัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เลย
081-854-3045
อ.ประภาส ตามะทะ
70 วัดหลวงสุมังคลาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
081-266-3977
อ. กาญจน์ ลอยมา
161 วัดเจียงอี้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
089-844-3133
อ.ณัฐพงศ์ ศิริธรรมานันท์
164 เรือนพักสว่างใจ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
089-849-0282
อ.อนุวัตร โสภา
95 วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร สกลนคร
089-623-9364
อ.ก่อพิสิษฐ์ ว่องไว
103 โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร สกลนคร
089-572-3700
อ.เกียรติพงษ์ สิทธิไตรย์
189 วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม สกลนคร
089-623-9364
อ.ก่อพิสิษฐ์ ว่องไว
234 วัดศิริราษฎร์วัฒนา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร สกลนคร
094-405-4444
อ.กนกวรรณ ถนอมนิรชรชัย
71 วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ สุรินทร์
081-999-0093
อ.วรศักดิ์ อินทร์ชัย
249 วัดสุวรรณวิจิตร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สุรินทร์
098-184-5876
อ.กัมพล ทวนพรมราช
43 วัดจันทรสามัคคี อ.เมือง จ.หนองคาย หนองคาย
089-712-2424
อ. แคทลียา วรปัญญา
146 วัดอรัญญวาสี อ.ท่าบ่อ หนองคาย
081-769-5457
อ.เวียงชัย จันทร์ดา
77 วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
081-049-4545
อ.วัชรเกียรติ ชวลิตสกุลชัย
82 รร.เจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
081-879-7017
อ.ดร.เพชรอุบล กาญจนพิมล
17 วัดป่าหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี อุดรธานี
085-000-5449
อ.ไกรรัตน์ ตรีสัตยพันธุ์
32 วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี อุดรธานี
087-431-3496
อ.พลโท ชาสร วายโสกา
162 วัดทุ่งโพธาราม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี อุดรธานี
081-320-2706
อ.ประไพร บัวคอม
233 วัดป่าคำเจริญ อ.บ้านตุง จ.อุดรธานี อุดรธานี
081-965-5022
อ.พลโพกฤตัชญ์ สรวมศิริ
44 วัดสุปัฏนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
081-999-9412
อ. สมเกียรติ โกศลานนท์
229 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
089-717-9749
อ.พึงเนตร สฤษดิ์นิรันดร์