Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

หลักสูตรยุวสาสมาธิ

 

เป้าหมายหลัก 

ให้เยาวชนฝึกทำความสงบแก่จิตใจโดยการทำสมาธิเพิ่มพูนพลังจิต เพื่อที่เยาวชนจะได้เจริญวัยทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการในการรักษาศีล การใช้สมาธิ และการใช้ปัญญาเพื่อการศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของเยาวชน และดำเนินชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมีคุณภาพ ประพฤติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสมวัย อันจะยังผลให้เป็นเยาวชน 

1. มีความเฉลียวฉลาดเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว 
2. มีความจำดี 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ 
4. มีความโปร่งใสในการใช้ความคิดแก้ปัญหาต่างๆได้ดี 
5. มีความสงบ สุขุมเยือกเย็น 

 วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เยาวชนใช้สมาธิเป็น “เครื่องอยู่” อันให้ความพึงพอใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการแสวงหา “เครื่องอยู่” อื่นๆ อันเป็นภัยต่อการพัฒนาทางด้านความคิดและพื้นฐานจิตใจ เช่น หนังสือการ์ตูน-หนังสือลามก คอมพิวเตอร์เกมส์ที่ชักนำให้คุ้นเคยกับความรุนแรงทำลายล้าง สถานบันเทิงอันเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด ฯลฯ อันเป็นสาเหตุให้ประพฤติปฏิบัติไปในทางเสื่อมเสีย  หัวข้อบรรยาย 

1. จุดประสงค์การทำสมาธิ 
2. อิริยาบถ 4 
3. จุดเริ่มต้น 
4. การบริกรรม 
5. ลักษณะต่อต้านสมาธิ 
6. สมาธิกับการเรียน 
7. วิทิสาสมาธิ 
8. ประโยชน์ของสมาธิ 
9. สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ 

 หลักในการดำเนินการ 

หลักสูตรยุวสาสมาธิ แบ่งออกเป็นหน่วยย่อย เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการเรียนการสอนเยาวชนในระดับต่างๆ ดังนี้

หน่วยที่ 1 สำหรับชั้นอนุบาล 2-อนุบาล 3 (อายุ 5-6 ปี) 
หน่วยที่ 2 สำหรับชั้นประถมปีที่ 1-ประถมปีที่ 3 (อายุ 7-9 ปี) 
หน่วยที่ 3 สำหรับชั้นประถมปีที่ 4-ประถมปีที่ 6 (อายุ 10-12 ปี) 
หน่วยที่ 4 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อายุ 13-15 ปี) 
หน่วยที่ 5 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 16-18 ปี)