Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกอบพิธียกฉัตรเจดีย์พิพิธภัณฑ์ภาพประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกอบพิธียกฉัตรเจดีย์พิพิธภัณฑ์ภาพประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ประกาศเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงวันประกอบพิธียกฉัตรเจดีย์พิพิธภัณฑ์ภาพประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนทวิหาร ได้พิจารณาเห็นเป็นที่เหมาะสมในการเลื่อนวันประกอบพิธียกฉัตรฯ จากเดิมวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ออกไปเป็นวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2560

...

จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สำหรับผู้ที่ได้ชำระเงินจองรถบัสเพื่อเดินทางไปร่วมพิธีไว้แล้ว ขอให้นำหลักฐานมารับเงินคืนได้ที่เคาน์เตอร์ ccg วัดธรรมมงคล โทร 02-311-1387, 02-311-3903