Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ขอเชิญร่วมงานโครงการประทีปเด็กไทย พิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อุโบสถ ชั้น 1 วัดธรรมมงคล ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

ขอเชิญร่วมงานโครงการประทีปเด็กไทย พิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อุโบสถ ชั้น 1 วัดธรรมมงคล ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานโครงการประทีปเด็กไทย พิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อุโบสถ ชั้น 1 วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. โดยพระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เมตตาเป็นประธานในพิธี ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรี 25 แห่ง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 29 แห่ง

ความเป็นมาโครงการประทีปเด็กไทย ก่อตั้งโดยพระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เริ่มต้นโครงการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2518 และได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน และขณะนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่โครงการประทีปเด็กไทยได้สร้างเสร็จแล้วประมาณ 1,000 กว่าศูนย์ แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีจำนวนมากทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

ซึ่งจุดประสงค์และประโยชน์ในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กตั้งแต่ 2 ถึง 6 ขวบ ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับวัย และเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ของเด็กที่มีฐานะยากจน และไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนเองได้ เพราะต้องไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และบุตรหลานให้ดียิ่งขึ้น

การที่เด็กเล็กได้กินอยู่พัฒนาที่ถูกต้อง ทานอาหารครบหมู่มีคุณภาพ สมองได้รับการพัฒนาพร้อมเพื่อการเรียนการสอน เมื่อได้พัฒนาอย่างถูกต้องก็เป็นเด็กที่มีปัญญาดี เรียนเก่งจะเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ และเมื่อโตขึ้นก็สามารถพัฒนาตัวเองจนเป็นคนฉลาด ทำงานเก่งได้ดิบได้ดี สามารถพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน ชุมชนที่เติบโตมาก็สามารถทำได้