Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ขอเชิญเข้าประกวดโครงการ

ขอเชิญเข้าประกวดโครงการ

มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมการประกวดการเล่าประสบการณ์ความประทับใจจากการทำสมาธิ ในหัวข้อ "คุณวิเศษของการทำสมาธิ"

 

โครงการ “คุณวิเศษของการทำสมาธิ”

การจัดงาน  ธรรมมงคลวัฒนายุกาล ๙๙ ปี พระธรรมมงคลญาณ

ณ ห้อง EH ๙๘-๙๙ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๒

 

หลักการและเหตุผล

                    พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลได้ก่อตั้งนครธรรมและสถาบันพลังจิตตานุภาพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวิชาสมาธิ ซึ่งท่านได้ศึกษามาอย่างแจ่มแจ้ง ละเอียด ลึกซึ้ง ถึงคุณค่าและประโยชน์อันมหาศาลของสมาธิ ให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ อย่างกว้างขวางมาอย่างต่อเนื่อง  การสอนหลักสูตรครูสมาธิ ได้เปิดสอนรุ่นแรกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่  ๒๔ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และกระจายสาขาไปทั่วประเทศและต่างประเทศ     จนในปัจจุบันสถาบันพลังจิตตานุภาพมีสาขามากกว่า ๒๐๐ สาขา การสอนสมาธิในรูปแบบของพระอาจารย์หลวงพ่อมีการบริหารจัดการ จัดการการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีเนื้อหา ตำราเรียน และจัดรูปแบบของหลักสูตรให้เหมาะสมสำหรับผู้เรียนจากหลากหลายกลุ่ม ได้เข้าถึงวิชาสมาธิที่ตรงตามความต้องการและการนำไปใช้  จึงมีศิษยานุศิษย์ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆเป็นจำนวนมาก  พระอาจารย์หลวงพ่อให้หลักการของการปฏิบัติสมาธิไว้ว่า การบริกรรมก่อให้เกิดสมาธิ  สมาธิก่อให้เกิดพลังจิต  ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ทุกคนมีพลังจิตมากเพียงพอสำหรับการประกอบกิจการงานต่าง ๆ   พัฒนาสติปัญญา ควบคุมจิตใจให้มีความสุข  มีความสงบ ลดละกิเลส ช่วยในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะเผยแผ่วิชาสมาธิให้แพร่หลายแก่มวลมนุษยชาติ  อันจะก่อให้เกิดความรักสามัคคีในสังคม การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความสันติสุขแก่โลกยิ่งๆขึ้นไป

                      ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๙๙ ปี ของพระเดชพระคุณ พระธรรมมงคลญาณ

พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร  ในวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมการประกวดเล่าประสบการณ์การปฏิบัติสมาธิใน หัวข้อ  “ คุณวิเศษของการทำสมาธิ”  เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะและแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ ความประทับใจ ในการนำวิชาสมาธิไปปฏิบัติ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของทุกคนสืบไป

 

วัตถุประสงค์

๑.      เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ซึ่งเรียนวิชาสมาธิกับพระเดชพระคุณ พระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ในทุกหลักสูตร ทุกเพศทุกวัย ได้มีโอกาสเล่าประสบการณ์ความประทับใจและคุณประโยชน์ในการทำสมาธิ

๒.     เพื่อเป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๙๙ ปี ของพระเดชพระคุณ พระ

ธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินฺธโร

๓.     เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ด้ร่วมกันแสดงกตเวทิตาจิต ที่ได้รับความเมตตาอบรมสั่งสอนการปฏิบัติ

สมาธิอย่างแจ่มแจ้ง ลึกซึ้ง และร่วมกันประกาศสดุดีเกียรติคุณของพระอาจารย์ให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคมยิ่งขึ้นไป

๔.     เพื่อพัฒนาและสืบสานงานของพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินฺธโร

 

กลุ่มเป้าหมาย

ศิษยานุศิษย์ที่เรียนหลักสูตรสมาธิของพระอาจารย์หลวงพ่อทุกหลักสูตร ทุกเพศทุกวัย

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.    ศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณพระอาจารย์หลวงพ่อได้มีโอกาส

แสดงออกถึงความประทับใจ แสดงความกตัญญูต่อพระอาจารย์หลวงพ่อซึ่งเป็นผู้อบรมสั่งสอนวิชาสมาธิด้วยความเมตตา และมีความหวังดีต่อศิษย์อย่างจริงใจ

๒.    ได้ประกาศสดุดีเกียรติคุณของพระอาจารย์หลวงพ่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

๓.    ได้สืบสาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของพระอาจารย์หลวงพ่อให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศวัย  เห็นความสำคัญของการทำสมาธิมากขึ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดความสันติสุขของโลกสมดังเจตนารมณ์ของพระอาจารย์หลวงพ่อยิ่งขึ้นไป

                                                                                                                                                      

หัวข้อการประกวด

หัวข้อ     “คุณวิเศษของการทำสมาธิ”

   

                                                                                                                                                            

ขอบเขตของเนื้อหา                      

                   ประสบการณ์ของผู้ทำสมาธิ  เหตุการณ์ประทับใจในการปฏิบัติสมาธิที่ได้ประสบด้วยตนเอง ตามความเป็นจริง โดยมิได้ลอกเลียนจากผู้อื่น แสดงให้ประจักษ์ถึงประโยชน์ของการทำสมาธิในการดำเนินชีวิตทั้งต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติ

 

ประเภทการประกวด

               ผู้สนใจส่งผลงานการประกวดเล่าประสบการณ์ความประทับใจหรือคุณประโยชน์ของการทำสมาธิ หัวข้อ “คุณวิเศษของการทำสมาธิ”   แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

                ประเภทที่ ๑   เขียนเล่าประสบการณ์ตามหัวข้อและขอบเขตที่กำหนด ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔  ขนาดตัวอักษร ๑๖ pt.

                ประเภทที่ ๒   พูดเล่าประสบการณ์ตามหัวข้อที่กำหนดโดยส่งเป็นคลิปเสียง ใช้เวลาไม่เกิน ๕ นาที

                         ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานการประกวดต้องเลือกเพียงประเภทเดียวเท่านั้น

                                                                                                                                                               

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

๑.    เป็นผู้ที่เรียนสมาธิหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของพระเดชพระคุณ พระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

๒.    เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้

                                กลุ่มที่ ๑  ระดับประถมศึกษา

                                กลุ่มที่ ๒  ระดับมัธยมศึกษา

                                กลุ่มที่ ๓  ระดับอุดมศึกษา

                                กลุ่มที่ ๔  ผู้เรียนหลักสูตรสัคคสาสมาธิ

                                กลุ่มที่ ๕  บุคคลทั่วไปที่เรียนสมาธิหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของพระอาจารย์หลวงพ่อ

                                    การสมัครให้ระบุกลุ่มตามที่กำหนด

    

 

                                                                                                                                                    

ระยะเวลาการดำเนินงาน

กันยายน ๒๕๖๑                          ประชาสัมพันธ์โครงการ                      

๑- ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑                   ส่งผลงาน                                           

๑- ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑             กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งพิจารณาคัดเลือก               

๑-๑๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินผลงานการเขียน

ผลงานเขียนที่ได้รับการคัดเลือกนำไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึก งานธรรมมงคลวัฒนายุกาล ๙๙ ปี พระธรรมมงคลญาณ             

๑-๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑                 กรรมการพิจารณาตัดสินผลงานการพูดที่เข้ารอบสุดท้าย

๗  มกราคม  ๒๕๖๒                      ตัดสินผู้ชนะเลิศการประกวดในงานธรรมมงคลวัฒนายุกาล ๙๙ ปี พระธรรมมงคลญาณ

ผู้ส่งเข้าประกวดที่เข้ารอบสุดท้ายจะขึ้นพูดบนเวที เพื่อตัดสินให้เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละกลุ่ม    

 

คณะกรรมการการประกวด

๑.       แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด

๒.      แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินผลงาน

 

เกณฑ์การคัดเลือก

ผลงานทั้งสองประเภทมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้

๑.      วิธีการเล่าเรื่องและการนำเสนอ

ประเภทที่ ผลงานการเขียน

               พิจารณาจากการใช้ภาษาได้ถูกต้อง กระชับ กะทัดรัด  สื่อสารประสบการณ์

               ความประทับใจได้ชัดเจน ลำดับเนื้อหาได้ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน

ประเภทที่ ๒    ผลงานการพูด

พิจารณาจากบุคลิกภาพ น้ำเสียง ลีลา การใช้ภาษาได้ถูกต้อง ชัดถ้อยชัดคำ สื่อสาร

      ประสบการณ์ ความประทับใจได้ชัดเจน ลำดับเนื้อหาได้ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน

       ข้อ ๒ – ข้อ ๔ เป็นเกณฑ์สำหรับผลงานทั้ง ๒ ประเภท

๒.    เนื้อหา  ตรงประเด็นถูกต้องตรงตามคำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อ โดดเด่น น่าสนใจ แสดงความประทับใจที่ตนเองได้ประสบและได้รับจากการทำสมาธิ  เชื่อถือได้ว่าเป็นประสบการณ์จริง ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผู้อื่น และคลอบคลุมเนื้อหาที่กำหนด

๓.     ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่านและผู้ฟังตระหนักว่าผู้นำเสนอผลงานได้นำคำสอนของ                                                                                                                                   

 พระอาจารย์หลวงพ่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยแสดงถึงผลของการทำสมาธิที่

 ปรากฏแก่ตนเองอย่างชัดเจน

๔.     ประโยชน์ต่อสังคม  สามารถโน้มน้าวใจ สร้างศรัทธา เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านและผู้ฟังนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ส่งผลที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมในวงกว้าง                                                                                                                                                        

 

รางวัล               

ประเภทที่ ๑  การเขียนเล่าประสบการณ์ แต่ละกลุ่มตามที่กำหนด

        ผู้ชนะรับรางวัลจากพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร

               ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จะนำไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึก ในงานธรรมมงคลวัฒนายุกาล ๙๙ ปี

               พระธรรมมงคลญาณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๒

ประเภทที่ ๒  การพูดเล่าประสบการณ์  แต่ละกลุ่มตามที่กำหนด

ผู้ชนะรับรางวัลจากพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร

คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลที่ ๑ ของแต่ละกลุ่ม จำนวนกลุ่มละ ๒ คน

รวม๑๐ คน  นำเสนอการพูดโดยใช้เวลาคนละไม่เกิน ๕ นาที บนเวทีงาน ธรรมมงคลวัฒนายุกาล ๙๙ ปี พระธรรมมงคลญาณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  พระอาจารย์หลวงพ่อตัดสินผู้สมควรให้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากแต่ละกลุ่ม จำนวน ๕ คน และที่เหลือจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

 

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

๑.   ผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวด กรอกแบบฟอร์ม ส่งผลงานตามเอกสารแนบท้ายโครงการนี้

๒.   วิธีการส่ง ส่งได้ที่ Email : years99@outlook.co.th

       ผลงานประเภทที่ 1 การเขียนเล่าประสบการณ์ ส่งไฟล์เอกสารเป็น MS Word

       ผลงานประเภทที่ 2 การพูดเล่าประสบการณ์  ส่งเป็น ไฟล์เสียง MP

๓.   ให้ส่งผลงานตามวันที่กำหนด  สำหรับวันสุดท้ายของการรับผลงานให้เวลาไม่เกิน ๑๖.๓๐ น.

๔.    จะไม่คืนผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ผู้ส่งผลงานต้องมีสำเนาเก็บไว้เอง

๕.    ผู้ที่ผ่านการพิจารณาในรอบสุดท้าย ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานด้วย

 

       ทั้งนี้กรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ facebook: คุณวิเศษของการทำสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

https://www.facebook.com/คุณวิเศษของการทำสมาธิ-สถาบันพลังจิตตานุภาพ-หลวงพ่อวิริยังค์-สิรินฺธโร-2144848875769864/?modal=admin_todo_tour