Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าโนนทอง จ. หนองบัวลำภู

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าโนนทอง จ. หนองบัวลำภู

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าโนนทอง
๒๔๙ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๒๗๐

ผู้ดูแลศูนย์ฯ: อ.ตุลา แดงนา

ชื่อเจ้าภาพ: คุณนภาพัทธ์ งามบุษบงโสภิณ และครอบครัว (รุ่น ๒๙ สาขาวัดพุทธบูชา)

อาคารสร้างเสร็จ: ปี พ.ศ. ๒๕๕๗